Reglur um störf dómnefndar og ráðningar akademískra starfsmanna við Háskólann á Akureyri

NR. 258/2016

SAMÞYKKTAR Í HÁSKÓLARÁÐI 17.03.2016

Með breytingum nr. 784/2020

vefútgáfa síðast uppfærð 16.08.2021

Prentgerð (pdf)
Sé munur á uppsetningu texta hér að neðan
 og í PDF skjali gildir PDF skjalið

EFNISYFIRLIT

  1. Markmið og gildissvið
  2. Nýráðningar og umsóknir um akademískt starf
  3. Ótímabundin ráðning
  4. Dómnefnd
  5. Mat dómefndar og dómnefndarálit
  6. Um meðferð dómnefndarálits og afgreiðslu máls
  7. Lágmarksstig fyrir hvern starfsþátt við nýráðningar
  8. Mat á hæfi umsækjenda
  9. Hæfismat forseta fræðasviða, gestaprófessora og annarra samstarfsaðila
  10. Gildistaka

1. gr. Markmið og gildissvið

Reglur þessar gilda um störf dómnefndar við Háskólann á Akureyri og nýráðningar akademískra starfsmanna, þ.e. lektora, dósenta og prófessora við Háskólann á Akureyri, sbr. 16. gr. laga nr. 85/2008 um opinbera háskóla, 18. gr. laga nr. 63/2006 um háskóla og 18. og 19. gr. reglna nr. 387/2009 fyrir Háskólann á Akureyri, með áorðnum breytingum.

Reglur þessar gilda ekki um ráðningar aðjúnkta og stundakennara, en rektor ræður þá án hæfismats dómnefndar.

[Um framgang akademískra starfsmanna við Háskólann á Akureyri gilda reglur nr. 1010/2016 um framgang og ótímabundna ráðningu akademískra starfsmanna við Háskólann á Akureyri.]1

Ennfremur vísast til laga nr. 70/1996 um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins, 3. mgr. 17. gr. laga nr. 85/2008 um opinbera háskóla og 19. gr. reglna nr. 387/2009 fyrir Háskólann á Akureyri.

1) Breytt með reglum nr. 784/2020.

2. gr. Nýráðningar og umsóknir um akademískt starf

[Umsóknir um nýjar stöður skulu berast skrifstofu rektors sem staðfestir móttöku þeirra. Æskilegt er að umsóknir og umsóknargögn séu á rafrænu formi.]1 Eftir að umsóknarfresti um starf lýkur eru nöfn umsækjenda opinber. Rektor felur stjórnsýslu rannsókna Háskólans á Akureyri að annast meðferð umsókna og að eiga samskipti við umsækjendur og dómnefnd, sbr. 6. gr. reglna þessara.

Umsækjendur skulu láta fylgja umsókn sinni rækilega skýrslu um vísindastörf þau er þeir hafa unnið, ritsmíðar, þróunarverkefni, listaverk, hönnunarverk og rannsóknir, svo og vottorð um námsferil sinn og störf. Með umsókninni skulu send eintök af vísindalegum ritum og ritgerðum, birtum eða óbirtum, og myndir eða lýsingar af listaverkum og hönnunarverkum, sem umsækjendur óska eftir að tekin verði til mats. Þegar fleiri en einn höfundur stendur að ritverki, hönnunarverki eða listaverki skal umsækjandi gera grein fyrir framlagi sínu til verksins. Einnig er nauðsynlegt að í umsókn komi fram hvaða verkefnum umsækjendur hafi unnið að, hverju þeir eru að vinna að og hver eru áform þeirra ef til ráðningar kæmi. Ennfremur er ætlast til þess að umsækjendur láti fylgja með umsagnir um kennslu- og stjórnunarstörf sín, eftir því sem við á. Heimilt er í auglýsingu um stöðu að takmarka hámarksfjölda eintaka af gögnum frá hverjum umsækjanda, til dæmis þannig að umsækjendur séu beðnir að senda inn eintök af tilteknum hámarksfjölda vísindarita sem þeir sjálfir telja mikilvægust.

Upphafleg ráðning í starf sérfræðings, lektors, dósents eða prófessors við Háskólann á Akureyri skal að öllu jöfnu vera tímabundin og til fimm ára, hvort sem um er að ræða fullt starf eða hlutastarf. Þegar sérstaklega stendur á, svo sem þegar um er að ræða veikinda- eða barnsburðarleyfi, er heimilt að framlengja tímabundna ráðningu um allt að tvö ár fram yfir fimm ára markið.

Rektor getur þó ákveðið að upphafleg ráðning í starf kennara eða sérfræðings sé tímabundin til skemmri tíma en fimm ára eða ótímabundin, enda hafi fræðasvið rökstudda ástæðu til þess að víkja frá meginreglunni um tímabundna ráðningu.

Engan má ráða í starf lektors, dósents eða prófessors án þess að meirihluti dómnefndar hafi talið hann uppfylla lágmarksskilyrði til að gegna viðkomandi starfi, sbr. reglur þessar.

1) Breytt með reglum nr. 784/2020.

3. gr. Ótímabundin ráðning

Hyggist akademískur starfsmaður, sem ráðinn hefur verið tímabundið, óska eftir ótímabundinni ráðningu skal hann sækja um það til rektors eigi síðar en níu mánuðum áður en tímabundinni ráðningu lýkur. Með umsókn skal leggja fram greinargerð um störf við Háskólann á Akureyri frá upphafi ráðningar við rannsóknir, kennslu, stjórnun og þjónustu. Með umsókn skal einnig fylgja rita- og ferilskrá, helstu verk sem hafa verið birt og kennsluferilskrá. Umsóknargögn skulu takmarkast við hina tímabundnu ráðningu.

Rektor sendir umsókn um ótímabundna ráðningu til forseta fræðasviðs sem aflar umsagnar viðkomandi deildar. Að því búnu sendir forseti fræðasviðs umsóknina ásamt umsögn til [dómnefndar]1 háskólans. [Dómnefnd metur störf umsækjanda í samræmi við reglur nr. 1010/2016um framgang og ótímabundna ráðningu akademískra starfsmanna við Háskólann á Akureyri og gerir rökstudda tillögu til rektors um hvort umsækjandi skuli ráðinn ótímabundinni ráðningu.]2

1) Breytt með reglum nr. 791/2021.

2) Breytt með reglum nr. 791/2021.

4. gr. Dómnefnd

[Við Háskólann á Akureyri skal starfa þriggja manna dómnefnd til að meta hæfi þeirra sem sækja um akademísk störf eða fá boð um slíkt starf. Gæta skal þess að í dómnefnd sitji bæði karlar og konur. Rektor skipar dómnefnd eftir tilnefningu háskólaráðs til tveggja ára í senn. Í dómnefnd skal sitja a.m.k. einn fulltrúi sem ekki starfar við Háskólann á Akureyri. Í dómnefnd má skipa þá eina sem lokið hlotið hafa doktorsprófi eða hliðstæðu prófi úr háskóla og er miðað við að þeir sem skipaðir eru í nefndina hafi viðamikla reynslu af rannsóknum, kennslu og stjórnunarstörfum. Formaður dómnefndar skal hafa verið metinn hæfur til að gegna starfi prófessors. Þegar dómnefnd fjallar um umsóknir um framgang í stöðu prófessors skal tryggt að þeir nefndarmenn sem standa að matinu séu allir með prófessorshæfi. Rektor skal í samráði við sviðsforseta tilnefna ytri ráðgjafa, hverju sinni, er skal vera dómnefnd til ráðgjafar þegar fræðistörf umsækjenda eru metin. Við sérstakar aðstæður er heimilt að skipa fleiri en einn ytri ráðgjafa.

Dómnefnd fjallar bæði um nýráðningar og framgang akademískra starfsmanna. Þær reglur og leiðbeiningar sem fram eru settar í þessum reglum eiga því yfirleitt jafnt við hvort tveggja nema annað sé sérstaklega tekið fram.

Í framgangsmálum skal rektor jafnan skipa einn nefndarmann til setu í sérhverju framgangsmáli og skal sá tilnefndur af því fræðasviði sem umsækjandi um framgang starfar við og skal vera sérfróður um þau tilteknu fræði sem umsækjandi fæst við.

Um sérstakt hæfi dómnefndarmanna fer eftir ákvæðum II. kafla stjórnsýslulaga nr. 37/1993. Heimilt er að taka upp sérstakar verklagsreglur sem kveða nánar á um störf dómnefndar og skal háskólaráð staðfesta þær reglur.

Verkefnastjóri stjórnsýslu rannsókna er ritari dómnefndar. Hlutverk hans er að aðstoða dómnefnd og gæta þess að störf hennar séu í samræmi við stjórnsýslulög, lög um opinbera háskóla, reglur þessar og önnur lög og reglur er við eiga. Honum ber sérstaklega að gæta þess að dómnefndir starfi í samræmi við þau tímamörk sem kveðið er á um í reglum þessum og verklagsreglum staðfestum af háskólaráði.

Ritari dómnefndar undirbýr umfjöllun um umsóknir og tryggir að öll viðhlítandi umsóknargögn og eftir atvikum staðfestingar og vottorð liggi fyrir þegar dómnefnd fjallar um mál. Formaður dómnefndar stýrir starfi hennar og skiptir verkum með dómnefndarmönnum.]1

1) Breytt með reglum nr. 784/2020.

5. gr. Mat dómefndar og dómnefndarálit

Dómnefnd skal meta hvern umsækjanda á þann veg að ótvírætt komi fram hvort hún dæmir hann hæfan eða ekki hæfan til að gegna því starfi sem um ræðir. Hún metur hvort menntun og aðrar forsendur umsækjanda falli með eðlilegum hætti innan þess sviðs sem auglýsing kveður á um. Í áliti dómnefndar skal koma fram rökstuðningur fyrir dómi hennar um hæfi umsækjanda og auk þess þær upplýsingar sem dómnefnd telur leiðbeinandi fyrir rektor við endanlega ákvörðun um ráðningu eða framgang. Ef ágreiningur er í dómnefnd skulu greidd atkvæði sérstaklega um hvern umsækjanda og ber hverjum dómnefndarmanni þá að taka afstöðu. [Standi atkvæði jöfn skal atkvæði formanns gilda tvöfalt.]1 Minnihluta gefst kostur á að gera grein fyrir máli sínu með séráliti. Teljist umsækjandi ekki hæfur ber dómnefnd að gera rækilega grein fyrir þeirri niðurstöðu, en að öðru leyti þarf umfjöllun ekki að vera eins ítarleg og um þá sem teljast hæfir.

Telji dómnefnd líkur á að umsækjandi uppfylli kröfur um að gegna æðri stöðu en ráðið skal í hverju sinni skal hún geta þess í dómnefndarálitinu, en ekki þarf að rökstyðja það með sama hætti og álitið um stöðuna sem til stendur að ráða í. Dómnefnd skal ekki raða hæfum umsækjendum m.t.t. þess starfs sem um ræðir nema rektor hafi sérstaklega farið fram á slíkt.

Í upphafi dómnefndarálits skal dómnefnd gera grein fyrir þeim forsendum, gögnum og heimildum sem hún byggir á í mati sínu á umsækjendum og vinnubrögðum sínum við mat á umsækjendum. Í dómnefndaráliti skal vera ritaskrá/verkaskrá umsækjenda sem þeir hafa látið fylgja umsókn sinni og greinargerð um námsferil þeirra og fyrri störf.

Dómnefnd er heimilt að óska eftir því við umsækjendur að þeir láti í té viðbótargögn. Í þessu efni skal nefndin láta umsækjendur njóta jafnræðis.

[Dómnefnd skal hraða störfum sínum eftir föngum og skal hún að jafnaði hafa lokið störfum innan 30 daga frá því að ytri ráðgjafi er tilnefndur. Ef fyrirsjáanlegt er að störf dómnefndar muni dragast fram yfir framangreindan frest ber dómnefnd að senda umsækjendum tilkynningu um það, þar sem greint er frá því hverjar ástæður tafanna eru og hvenær megi vænta þess að dómnefnd ljúki störfum. Gangi sú áætlun ekki eftir ber að senda tilkynningu á nýjan leik. Dómnefnd skal senda rektor afrit af framangreindum bréfum. Ritari dómnefndar hefur eftirlit með því að dómnefndir sendi framangreindar tilkynningar.]2

Að loknu starfi dómnefndar skal hún skila umsóknargögnum til stjórnsýslu rannsókna hjá Háskólanum á Akureyri sem sendir skjalastjóra háskólans gögnin til varðveislu.

1) Breytt með reglum nr. 791/2021.

2) Breytt með reglum nr. 784/2020.

6. gr. Um meðferð dómnefndarálits og afgreiðslu máls

Dómnefndarálit, ásamt umsóknargögnum og umsögnum sem dómnefnd hefur aflað, skal berast stjórnsýslu rannsókna við Háskólann á Akureyri, dagsett og undirritað af öllum dómnefndarmönnum. Stjórnsýsla rannsókna sendir rektor álitið. Telji rektor það gallað að einhverju leyti eða störfum dómnefndar ábótavant er honum heimilt að senda dómnefndarálitið aftur til dómnefndar. Dómnefndarálit telst gallað ef það samrýmist ekki lögum og reglum, umfjöllun um umsækjendur og rökstuðningur eru rýr, mikilvægar upplýsingar vantar eða um aðrar greinilegar misfellur er að ræða. Dómnefnd er skylt að svara athugasemdum rektors.

Stjórnsýsla rannsókna skal senda hverjum umsækjanda dómnefndarálitið í heild, nema rektor telji að takmarka verði aðgang aðila að gögnum, sbr. 17. gr. stjórnsýslulaga nr. 37/1993. Stjórnsýsla rannsókna gefur umsækjendum kost á að gera skriflegar athugasemdir við álitið áður en ákvörðun um ráðningu er tekin. Berist athugasemdir frá umsækjendum skulu þær bornar undir dómnefnd. Dómnefnd er skylt að svara slíkum athugasemdum.

Fara skal með umsóknargögn, dómnefndarálit og önnur skjöl tengd dómnefndarstarfinu sem trúnaðarskjöl.

Rektor veitir stjórnsýslu rannsókna umboð til að sjá um formleg samskipti við umsækjendur og dómnefnd, eins og fram hefur komið í reglum þessum.

7. gr. Lágmarksstig fyrir hvern starfsþátt við nýráðningar

Við stigamat skal miða við hefðbundna skiptingu starfsþátta milli rannsókna, kennslu og stjórnunar. Stigagjöf samkvæmt reglum þessum byggir á matskerfi opinberra háskóla, sbr. töflu 1 og töflu 2 í þessari grein.

Dómnefnd getur við sérstakar aðstæður gert meiri eða minni kröfur um lágmarksrannsóknastig ef hún telur ástæðu til. Hér er átt við aðstæður t.d. samkvæmt ákvæði um ríka áherslu háskólans á góð tengsl við atvinnulífið, sbr. 2. lið 8. mgr. 8. gr. þessara reglna. Jafnframt er heimilt að víkja frá reglum um lágmarksrannsóknastig í tilvikum þar sem viðkomandi hefur gegnt starfi sviðsforseta enda hafi miklar stjórnunarkröfur, þar með taldar kröfur um samhæfingu rannsókna á eigin fræðasviði, rýrt möguleika hans til að stunda sjálfstæðar rannsóknir. Víki mat dómnefndar verulega frá lágmarksstigum fyrir hvern starfsþátt kennara eða sérfræðinga, sem fram koma í reglum þessum, þarf hún að rökstyðja það enda um frávik frá meginreglu að ræða.

Dómnefnd ber að gera meiri kröfur til umsókna um framgang í starf prófessors en umsókna í önnur störf. Umsækjendur um framgang í stöðu prófessors skulu vera virkir í rannsóknum og hafa sýnt verulega hæfni og frumkvæði í vísindastörfum, sbr. 4. tölulið 8. gr.

Tafla 1. Lágmarksstig fyrir hvern starfsþátt kennara
  Rannsóknir Kennsla Stjórnun, þjónusta, annað Mismunur Alls
Lektor/sérfræðingur 30 - - 0 30
Dósent 130 20 - 50 200
Prófessor 270 50 - 80 400

 

Tafla 2. Lágmarksfjöldi stiga úr tilgreindum flokkum rannsóknahluta matskerfis
 

Ritrýndar bækur (yfir 25 stig)
ISI greinar
Aðrar ritrýndar greinar
Greinar í alþjóðlegum ráðstefnuritum
Bókarkaflar, alþjóðlegar akademískar útgáfur

Lektor/sérfræðingur -
Dósent/fræðimaður 80/90
Prófessor/vísindamaður 180/200

 

8. gr. Mat á hæfi umsækjenda

Þegar hæfi umsækjenda er metið skal dómnefnd hafa í huga þau viðmið sem kveðið er á um og lýst er í þessari grein.

Við mat á hæfi háskólakennara skal dómnefnd taka mið af meginmarkmiðum sem er að finna í lögum nr. 85/2008 um opinbera háskóla, sjá einkum 3. gr., og lögum nr. 63/2006 um háskóla, sjá einkum 2. gr., 2. gr. a og 3. gr. en þar er Háskólanum á Akureyri markaður starfsvettvangur.

Þá ber dómnefnd einnig að hafa í huga að störf kennara við Háskólann á Akureyri eru fólgin í rannsóknum, kennslu og stjórnun. Hér á eftir verður fjallað um hvern þessara starfsþátta fyrir sig. Jákvæður hæfisdómur á afmörkuðum sviðum matsins upphefur ekki vanhæfisdóm á öðrum sviðum.

Dómnefnd hefur aðgang að og getur haft stuðning af stigamati því sem notað er við launaröðun einstakra kennara og annarra akademískra starfsmanna við Háskólann á Akureyri.

Dómnefnd skal meta hæfi umsækjenda á grundvelli menntunar, rannsókna, kennslu, stjórnunar og annarra starfa á grundvelli eftirfarandi:

1. Menntun

Þeir sem bera starfsheitið prófessor, dósent, lektor og sérfræðingur við Háskólann á Akureyri skulu hafa þekkingu og reynslu í samræmi við alþjóðleg viðmið fyrir viðkomandi starfsheiti á þeirra fræðasviði, staðfest með áliti dómnefndar eða með doktorsprófi frá viðurkenndum háskóla, sbr. 18. gr. laga um háskóla nr. 63/2006.

Gerð er krafa um að umsækjendur hafi doktorspróf á viðkomandi fræðasviði frá viðurkenndum háskóla, nema að fræðasvið eða stofnun telji að því verði ekki við komið. Ef ekki er gerð krafa um doktorspróf skulu umsækjendur hafa þekkingu og reynslu í samræmi við alþjóðleg viðmið fyrir viðkomandi starfsheiti á þeirra fræðasviði, staðfest með áliti dómnefndar. Þeir skulu jafnframt hafa sýnt fram á þann árangur í starfi að þeir njóti viðurkenningar á viðkomandi fræðasviði. Ef fræðasvið eða stofnun telur ekki rétt að gera kröfu um doktorspróf í auglýsingu skal fylgja skýring á því af hverju það er ekki gert þegar tillaga að auglýsingu um starfið er send til skrifstofu rektors.

2. Rannsóknir

Við mat á rannsóknum og þróunarverkefnum skal leggja áherslu á vísindagildi þeirra. Gefa skal gaum að frumleika þeirra og sjálfstæði gagnvart öðrum rannsóknum og ritverkum, meðferð heimilda og vinnubrögðum, nýjungum og notagildi. Einnig er heimilt að taka tillit til starfa að rannsóknum sem standa yfir þó að niðurstöður liggi ekki fyrir, enda lýsi umsækjandi eðli þeirra og umfangi og geri grein fyrir stöðu þeirra.

Við mat á rannsóknum og þróunarverkefnum er eðlilegt að tillit sé tekið til lokaverkefna í háskólanámi (kandídats- eða meistaraprófsritgerða og doktorsritgerða). Þá skal meta útgefin hugverk, fræðileg rit, prentuð eða fjölrituð, rit um þróunarverkefni, útgefið námsefni, greinar í fræðilegum tímaritum og bókum (safnritum), innlendum og erlendum, þar sem efni er metið af sérfræðingum, svo og greinar í öðrum tímaritum og bókum, fræðilegar útgáfur og ritdóma. Þá skal meta greiningartæki, próf og önnur gögn sem samin eru með hagnýta notkun fagstétta á vettvangi í huga. Þá skal og meta þýðingar úr erlendum málum, verk á mynd- og hljóðböndum, svo og frumsamin eða aðlöguð tölvuforrit. Heimilt er að taka tillit til óbirtra verka, t.d. fræðilegra fyrirlestra sem hafa ekki verið birtir.

Við mat á listsköpun skal leggja áherslu á að framlögð verk uppfylli kröfur um listrænan metnað, frumleik og vinnubrögð er sýni vald og kunnáttu höfundar á þessu sviði.

Við mat á hönnunarverkefnum skal leggja áherslu á gildi verkanna, frumleika og sjálfstæði gagnvart öðrum verkum, meðferð heimilda og vinnubrögð, nýjungar og notagildi.

Á listasviði skal meta verk eins og opinberan flutning og sýningar/sýningastjórn, framlagða muni eða lýsingar á þeim. Skal þá eftir atvikum huga að rannsóknum að baki verka og vinnubrögðum, svo og frumleik höfundar og sjálfstæði.

Á sviðum þar sem reynir á flókna hreyfifærni eða skapandi tjáningu, eins og í leikrænni tjáningu, hljóðfæraleik, dansi og íþróttum, skal auk annars meta hagnýta reynslu, iðkun og leikni.

Í mati sínu á framlagi umsækjenda til rannsókna er eðlilegt að dómnefnd taki mið af hversu vel það tengist markmiðum háskólans, sbr. 3. gr. laga nr. 85/2008 um opinbera háskóla og 2. gr. laga nr. 63/2006 um háskóla. Við mat á rannsóknum er heimilt að taka tillit til stjórnunarstarfa sem falla undir sérsvið umsækjanda, t.d. stjórn og skipulagningu langtímarannsóknarverkefna, undirbúning og stjórn fræðilegra ráðstefna, ritstjórn fagtímarita og þjálfunarstörf.

Háskólinn á Akureyri leggur ríka áherslu á góð tengsl við atvinnulífið og nánasta umhverfi sitt. Dómnefnd er því heimilt að taka tillit til kennslu- og stjórnunarreynslu sem umsækjandi hefur aflað sér og annarra starfa utan veggja háskólastofnana, að svo miklu leyti sem slíkt nýtist í því starfi sem sótt er um. Sérstaklega skal hér meta umsækjanda til tekna, sem ígildi rannsókna, frumkvæði og nýsköpun í fyrri störfum.

Hafi umsækjandi unnið með öðrum að rannsóknarverkum, listsköpun, hönnunar- og þróunarverkum eða námsefnisgerð og ekki kemur skýrt fram í ritverki eða umsókn hver hlutur hans hefur verið skal jafnan afla traustra upplýsinga um þetta og meta hlut hans eftir því. Dósentar og prófessorar skulu sýna ótvírætt fram á hæfni sína til sjálfstæðra starfa að nýsköpun þekkingar. Meta skal mikils ef þeir hafa náð árangri við að afla fjármuna frá innlendum eða erlendum aðilum til rannsóknar- eða þróunarverkefna. Umsækjendur um prófessorsstöður þurfa að vera vel virkir á sínu sérsviði og hafa sýnt verulega hæfni og frumkvæði í vísindastörfum eða á sviði listrænnar sköpunar.

Auk hinna almennu ákvæða um lágmarkskröfur og mat starfsþátta, sem þegar hafa verið tíunduð, skal dómnefnd taka mið af þeim kröfum sem gerðar eru til umsækjenda um sambærileg störf í viðurkenndum erlendum og innlendum vísindastofnunum.

3. Kennsla

Við mat á kennslu skal leggja áherslu á hæfni umsækjanda til kennslu á viðkomandi sérsviði þannig að hún nýtist nemendum sem best.

Umsækjandi skal láta fylgja umsókn sinni rökstudda greinargerð þar sem fram kemur á hvaða þætti viðkomandi sviðs hann vill leggja áherslu, hver megintilgangur hans er, hvernig vinnubrögðum hann hyggst beita og hvernig hann hyggst meta árangur sinn og nemenda. Hafi umsækjandi kennslureynslu á háskólastigi og/eða öðrum skólastigum, skal hann einnig láta fylgja greinargerð þar um, ásamt öðrum þeim gögnum sem snerta kennslureynslu hans. Skal þá leggja mat á sömu þætti og þegar um framgang er að ræða, sbr. 6. gr. reglna [nr. 1010/2016.]1

Við mat á kennsluþættinum má leggja til grundvallar umsögn sviðs, deildar, brautar eða nemenda, svo og faglegt mat á kennslu ef því verður við komið.

Dómnefnd er heimilt að nýta gögn sem aflað hefur verið í tengslum við kennslumat á vegum Háskólans á Akureyri.

4. Stjórnun

Við mat á stjórnun skal leggja áherslu á frumkvæði og forystuhæfni umsækjanda, hæfni til sjálfstæðrar skipulagningar og áætlunargerðar sem og til að vinna að stjórnsýsluverkefnum með öðrum.

Af starfsþáttunum þremur - kennslu, rannsóknum og stjórnun - vegur þessi síðasttaldi yfirleitt minnst. Þess er líka að gæta að stjórnun verður ekki alltaf glöggt afmörkuð frá rannsóknum og kennslu. Stundum getur því verið eðlilegt að meta þennan starfsþátt sem hluta af hinum tveimur en varast ber þá jafnan að tvítelja hann.

Um mat á stjórnun gildir hið sama og um kennslu að það fer mjög eftir starfsreynslu umsækjanda hvað unnt er að meta og hvernig standa ber að mati. Að þessu leyti getur staða umsækjanda sem nýlega hefur lokið prófi frá háskóla verið harla ólík stöðu þess sem hefur reynslu af því að starfa við háskóla eða á öðrum faglegum starfsvettvangi. Því er eðlilegt að líta svo á, þegar um ráðningu í nýja stöðu er að ræða, að stjórnunarreynsla teljist umsækjanda alla jafnan til tekna en sé ekki skilyrði fyrir því að hann geti hlotið stöðuna.

Þáttum sem metnir verða má skipta í tvennt:

a) Reynsla af stjórnun og skipulagningu. Um er að ræða atriði er umsækjandi getur vottað með gögnum sem hægt er að meta: (1) Skipulagning á sjálfstæðum eða samþættum námskeiðum. (2) Stjórnunargögn sem umsækjandi hefur samið sjálfur eða átt hlut að því að semja (umsagnir, álitsgerðir, tillögur, drög að reglum eða reglugerðum o.s.frv.). (3) Þátttaka í nefndum sem umsækjandi hefur verið kjörinn eða skipaður í. (4) Þátttaka í stjórnum og ráðum með ákvörðunarvald, bæði innlendum og fjölþjóðlegum. (5) Þátttaka í vísinda- og fræðafélögum. (6) Önnur almenn reynsla af stjórnunarstörfum.

b) Persónueiginleikar sem skipta máli fyrir stjórnunar- og samskiptahæfni. Gögn af því tagi sem að framan greinir segja sína sögu um stjórnunarhæfni umsækjanda; þau eru í senn vitnisburður um dugnað hans og metnað á þessu sviði og það álit sem hann hefur áunnið sér. Ætla má að álit annarra ráðist hér mjög af ákveðnum þáttum í fari umsækjanda, s.s. ábyrgðarkennd, forystuhæfni, lipurð í samskiptum, skipulagshæfni og glöggskyggni. Umsagnir yfirmanna og samstarfsmanna umsækjanda geta því komið að góðu haldi við matið.

Mikilsvert er að matsaðilar fái í hendur sem gleggstar upplýsingar um hvað umsækjandi hefur til brunns að bera á sviði stjórnunar. Að þessu þarf að kveða í sjálfum stöðuauglýsingunum. Þá er æskilegt að umsækjandi, sem hefur starfsreynslu að baki, vísi á umsagnaraðila (t.d. yfirmann í stofnun, deild, braut eða skor) eða sjái til þess að hann sendi inn umsögn beint til rektors. Eins er æskilegt að umsækjandi, sem hefur nýlega lokið námi, leiti eftir hinu sama hjá kennara sem þekkir vel til hans úr framhaldsnámi.

5. Önnur störf

Tilgangur þess að meta önnur störf umsækjanda en rannsóknir, kennslu og stjórnun á viðkomandi fræðasviði er sá að varpa ljósi á starfshæfni hans frá sem flestum hliðum. Hér er um að ræða mat á störfum sem falla utan þess sérsviðs sem auglýsing tekur til en þarfnast sambærilegrar hæfni svo sem sjálfstæð ritun, ritdómar, erindi eða þættir í útvarpi, sjónvarpi, önnur störf við fjölmiðla, ritstjórn bóka, tímarita, almannatengsl eða virk tengsl í samstarfi við marga aðila innanlands eða erlendis, ráðstefnuhald, stjórnun félaga, stjórnun námskeiða, dómnefndarstörf, þróunarstörf, ráðgjöf við stofnanir eða fyrirtæki, sjálfstætt starf sem sérfræðingur á öðru fræðasviði o.s.frv.

Önnur störf en þau sem unnin eru beinlínis á auglýstu sviði ráða ekki úrslitum um hæfismat. Mat á þeim getur heldur ekki dregið niður mat á nýsköpun, kennslu eða stjórnun á auglýstu sérsviði. Mat þetta gefur fyrst og fremst viðbótarupplýsingar um starfshæfni umsækjanda.

1) Breytt með reglum nr. 791/2021.

9. gr. Hæfismat forseta fræðasviða, gestaprófessora og annarra samstarfsaðila

Dómnefnd skal meta hæfi umsækjenda um stöðu forseta fræðasviðs með líkum hætti og hæfi umsækjenda um stöður háskólakennara er metið, en þó skal einnig sérstaklega litið til starfsferils, starfsreynslu, stjórnunarreynslu og menntunar umsækjenda m.t.t. eðlis starfsins. Umsækjendur um stöðu forseta fræðasviðs skulu uppfylla almenn hæfisskilyrði sem háskólakennarar, og það á vettvangi þeirra fræða sem annaðhvort eru kennd á viðkomandi fræðasviði eða tengjast mjög náið helstu viðfangsefnum þess.

Í samningum sem háskólinn gerir við rannsóknastofnanir er heimilt að kveða á um að starfsmenn samstarfsstofnana, sem hafa kennsluskyldu við skólann en gegna rannsóknaskyldu sinni við samstarfsstofnun, eigi rétt á, eða sé skylt, að dómnefnd meti hæfi þeirra til að gegna þar lektors-, dósents- eða prófessorsstöðu.

Sá er hlýtur hæfnisdóm skv. framangreindri málsgrein skal njóta sambærilegra réttinda og gegna sambærilegum skyldum og lektorar, dósentar eða prófessorar eftir því sem við á þótt ráðning sé við aðra stofnun, enda sé slíkt í samræmi við lög, reglur og kjarasamninga er gilda fyrir samstarfsstofnunina. Háskólaráð getur sett framgangsreglur fyrir starfsmenn samstarfsstofnana sem hafa kennsluskyldu við skólann og í samræmi við framgangsreglur fyrir kennara við skólann.

Gesta- og afleysingakennarar sem starfa við Háskólann á Akureyri um lengri eða skemmri tíma kunna, af faglegum og fjárhagslegum ástæðum, að þurfa að öðlast hlutgengi innan stöðu- og starfsheitakerfis háskólakennara. Í slíkum tilfellum er rektor heimilt að fela formanni dómnefndar að ákvarða hvaða starfsheiti viðkomandi gæti hlotið ef um hefðbundið dómnefndarmál væri að ræða. Ekki er gert ráð fyrir að öll dómnefndin komi að slíkum málum, né er gert ráð fyrir að ráðgjafi sé ráðinn til að fara yfir gögn viðkomandi.

Háskólaráði er heimilt að útnefna heiðursprófessora við Háskólann á Akureyri samkvæmt tillögu deildarfundar. Heiðursprófessorar skulu vera þekktir, viðurkenndir sérfræðingar með framúrskarandi starfsferil á tilteknu sviði samfélagsins. Þeir skulu uppfylla almenn hæfisskilyrði sem háskólakennarar að mati formanns dómnefndar og sinna stundakennslu við viðkomandi deild. Réttindi og skyldur akademískra prófessora eiga ekki við um heiðursprófessora.

10. gr. Gildistaka

Reglur þessar eru settar á grundvelli laga nr. 85/2008 um opinbera háskóla, einkum 3., 15., 16. og 17. gr., laga nr. 63/2006 um háskóla, einkum 17. og 18. gr. og reglna nr. 387/2009 fyrir Háskólann á Akureyri. Reglur þessar öðlast gildi 1. apríl 2016 og samtímis falla úr gildi reglur um störf dómnefndar, ráðningar og framgang háskólakennara við Háskólann á Akureyri nr. 1207/2007.

Þannig samþykkt í háskólaráði 17. mars 2016. Háskólanum á Akureyri, 17. mars 2016.

Eyjólfur Guðmundsson rektor.

 

Breytingar nr. 784/2020 samþykktar í háskólaráði 25. júní 2020.