Gæðastefna

Háskólinn á Akureyri hefur það að markmiði að vera framsækið, sjálfstætt og traust þekkingarsamfélag sem starfar með jafnrétti að leiðarljósi. Það er stefna Háskólans á Akureyri að vera öflug mennta- og rannsóknarstofnun og mikilvægur þátttakandi í íslensku og alþjóðlegu vísindasamfélagi.

Háskólinn á Akureyri leitast við að veita nemendum tækifæri til fjölbreyttrar menntunar í metnaðarfullu og alþjóðlegu náms- og rannsóknarumhverfi. Faglega er staðið að skipulagningu námsleiða og prófgráða til þess að tryggja að þær komi til móts við væntingar og þarfir samfélagsins og standist alþjóðleg viðmið og gæðakröfur á hverjum tíma. Sérstök áhersla er lögð á að nýta möguleika sem felast í sveigjanlegu námi og tengsl við háskóla- og þekkingarsetur sem starfa í dreifðari byggðum á Íslandi og á Norðurslóðum.  

Háskólinn á Akureyri virðir og fagnar fjölbreytileika nemenda og starfsfólks og vinnur gegn hvers konar mismunun á grundvelli heilsu, kyns, kynhneigðar, kynþáttar, þjóðernis, trúarbragða, búsetu eða fjárhagslegrar stöðu. Rík áhersla er lögð á að gagnkvæm virðing, sanngirni og samvinna ríki milli nemenda, kennara og annars starfsfólks skólans. Fagmennsku og hlutleysis er gætt við úrlausn ágreiningsmála. 

Nemendur bera ábyrgð á eigin námsframvindu og því að byggja upp þá þekkingu, leikni og hæfni sem þarf til að standast kröfur um mismunandi prófgráður. Kennarar og annað starfsfólk skólans leggur sig fram við að efla sjálfstæði nemenda og styðja við árangur þeirra með faglegri leiðsögn, traustum upplýsingum, fjölbreyttum kennsluháttum og hvetjandi námsumhverfi. Háskólinn á Akureyri leggur áherslu á að hafa á að skipa starfsfólki með hæfni til að sinna kennslu í sveigjanlegu námi, rannsóknum, stjórnun og stoðþjónustu. Áhersla er lögð á að skapa eftirsóknarvert starfsumhverfi, veita góða aðstöðu og viðeigandi stuðning til starfsþróunar. 

Háskólinn á Akureyri leggur áherslu á að starfsfólk og nemendur stundi öflugt vísindastarf og vinni að nýsköpun í samstarfi við ólíka fræðimenn og stofnanir á innlendum og alþjóðlegum vettvangi. Akademískt frelsi er haft í heiðri en hvatt til þess að rannsóknir taki mið af þörfum og áskorunum samtímans. Rannsakendur innan Háskólans á Akureyri beita vísindalegum vinnubrögðum á viðfangsefni sín og fá stuðning til að miðla afurðum vísinda- og nýsköpunarverkefna svo þau megi leiða til aukinnar þekkingar og umbóta í samfélaginu.  

Til að tryggja gæði náms, kennslu og rannsókna leggur Háskólinn á Akureyri áherslu á umbótamiðað gæðastarf og gæðamenningu. Áætlanir og aðgerðir í gæðamálum eru gegnsæjar og byggðar á gagnrýnum viðhorfum, framsýni og áreiðanlegum gögnum sem safnað er um starfsemi háskólans og frammistöðu hans í gæðastarfi. Umbótatækifærum er fylgt eftir með skilvirkum hætti og ábyrgð á stjórnun gæðamála er skýr. Lögð er rík áhersla á virka aðkomu nemenda að öllu innra gæðastarfi og að upplýsingar um starfsemi og gæði náms og rannsókna við Háskólann á Akureyri séu réttar, skýrar og aðgengilegar öllum.

Til að tryggja framgang gæðastefnunnar er farið eftir verklagsreglum, vinnulýsingum og leiðbeiningum sem meðal annars mynda gæðakerfi HA. Rektor er ábyrgur fyrir gæðakerfinu en gæðaráð sem starfar í umboði hans, ber ábyrgð á framkvæmd þess. Gæðastjóri er formaður gæðaráðs og hefur með höndum daglega umsjón með gæðastarfi innan Háskólans. Stjórnendur bera ábyrgð á að skipuleggja og stýra gæðum í starfsemi þeirra sviða eða eininga sem þeir eru í forsvari fyrir og sjá til þess að starfsfólk og nemendur hafi gæðastefnuna að leiðarljósi í störfum sínum. Þannig er stuðlað að gæðamenningu og höfðað til þess að sérhver nemandi og starfsmaður ber ábyrgð á gæðum náms, kennslu og rannsókna við Háskólann á Akureyri.

Gæðastefnu Háskólans á Akureyri skal endurskoða í kjölfar samþykktar nýrrar stefnu HA árið 2023.

 

Samþykkt á fundi háskólaráðs 26. ágúst 2021.