ATH. UMSÓKNARFRESTUR Í diplómanám fyrir verðandi lögreglumenn var til 4. MAÍ.

Enn opið fyrir umsóknir fyrir starfandi lögreglumenn

Nám í lögreglufræði var fært á háskólastig árið 2016. Háskólinn á Akureyri er eini háskólinn á Íslandi sem býður upp á nám í lögreglufræði.

Námið er fyrir tilvonandi lögreglumenn. Þú sækir námskeið við Háskólann á Akureyri í sveigjanlegu námi. Lotur á Akureyri er hluti af námi nemenda og er skyldumæting í þær. Starfsnám er á vegum Mennta- og starfsþróunarseturs lögreglu (MSL) í samvinnu við HA og fer fram í Reykjavík og hjá lögregluembættum landsins.

Nauðsynlegt er að sækja um námið bæði hér á síðu HA og á síðu MSL.

Aðrar námsleiðir:

Er námið fyrir þig?

 • Ertu með taugar úr stáli og hjartað á réttum stað?
 • Getur þú haldið ró þinni þegar mikið gengur á?
 • Viltu hjálpa þeim sem hafa lent í vandræðum?
 • Viltu vinna að því að fólk geti farið öruggt að sofa eða farið áhyggjulaust í frí?
 • Viltu vera góð fyrirmynd?
 • Kanntu að setja þig í aðstæður annarra?
 • Kanntu að stjórna skapi þínu?

Áherslur námsins

Í náminu færðu kennslu og þjálfun í samskiptum við ólíka hópa samfélagsins. Þú lærir samskipti við aðrar fagstéttir til dæmis í heilbrigðis- og félagsþjónustu. Rauði þráðurinn er að læra að tryggja öryggi borgaranna og vinna gegn afbrotum.

Kennd er sálfræði, lögfræði, afbrotafræði og fleiri greinar sem gagnast þér í daglegum löggæslustörfum. Einnig gagnreyndar aðferðir og tækni sem lögreglan beitir.

Starfsnám

Mennta- og starfsþróunarsetur lögreglu við embætti ríkislögreglustjóra (MSL) annast og skipuleggur verklega hluta starfsnámsins í samstarfi við HA. Starfsnámið er forsenda þess að fá starfsréttindi sem lögreglumaður.

Starfsnámið hefst á vormisseri 1. árs og er byggt upp á lotum sem fara að mestu fram í húsnæði MSL í Reykjavík.

Sækja þarf sérstaklega um inngöngu í starfsnámið og gangast undir sérstök hæfnispróf. Fjöldi nemenda í starfsnám er takmakaður. MSL velur nema í starfsnám í samstarfi við HA.

Starfsnámið fer fram í starfsnámslotum, þar sem lögð er áhersla á verklega lögreglutengda þjálfun, verklega æfingar og lausnir raunhæfra verkefna. Á fjórða og síðasta misseri fara nemendur í starfsþjálfun hjá lögregluembætti.

Starfsþjálfun fer fram í lögregluembættum landsins, á fjórða og síðasta misseri lögreglufræðanámsins. Nemendur velja sér starfsþjálfunarembætti og verður reynt að verða við þeim óskum.

Nemendur eru undir handleiðslu reyndra lögreglumanna á meðan á starfsþjálfun stendur. Handleiðarar lögreglu leiðbeina og stýra nemendum við almenn lögreglustörf. Nemendur fá einnig innsýn í störf rannsóknarlögreglu ásamt fleiri þætti lögreglustarfsins. Handleiðarar gefa að lokum umsögn um nemandann sem vegur þungt í heildstæðu mati á frammistöðu hans í öllu starfsnáminu.

Vefur MSL

Möguleikar að námi loknu

Þeir sem ljúka diplómaprófi í lögreglufræði fyrir verðandi lögreglumenn öðlast starfsréttindi sem lögreglumenn.

Nemendur sem lokið hafa diplómaprófi í lögreglufræði fyrir verðandi lögreglumenn geta bætt við sig 60 ECTS einingum til BA-prófs í lögreglu- og löggæslufræði.

Félagslífið

Félagslíf er mikilvægur þáttur háskólanáms og er félagslíf nemenda við HA öflugt.

Allir nemendur við háskólann eru í Stúdentafélagi Háskólans á Akureyri (SHA) en einnig er hver deild með sitt nemendafélag. Forseti er félag lögreglufræðinema og þú getur nálgast nánari upplýsingar um félagið á Facebook.

Inntökuskilyrði

Almenn krafa er að umsækjandi hafi lokið stúdentsprófi eða sambærilegu prófi. Nám eftir fyrsta misseri er jafnframt háð inntöku í starfsnám á vegum Mennta- og starfsþróunarsetur lögreglu í samvinnu við Háskólann á Akureyri.

Skilyrði til starfsnáms

Nemendur sem óska eftir að innritast í nám í lögreglufræði á haustmisseri 1. árs þurfa enn fremur að staðfesta að viðkomandi hafi kynnt sér ákvæði laga nr. 90/1996 þar sem segir að nemar í starfsnámi skuli fullnægja eftirtöldum almennum skilyrðum:

 1. vera íslenskir ríkisborgarar, 20 ára eða eldri,
 2. hafa ekki gerst brotlegir við refsilög, þetta gildir þó ekki ef brot er smávægilegt eða langt er um liðið frá því að það var framið, né hafa sýnt af sér háttsemi sem getur rýrt það traust sem lögreglumenn verða almennt að njóta,
 3. vera andlega og líkamlega heilbrigðir og standast læknisskoðun trúnaðarlæknis samkvæmt fyrirliggjandi kröfum sem mennta- og starfsþróunarsetur lögreglu setur reglur um í samstarfi við háskóla,
 4. hafa lokið stúdentsprófi eða annarri sambærilegri menntun,
 5. samkvæmt nánari kröfum sem ráðherra setur með reglugerð, á grundvelli tillagna frá mennta- og starfsþróunarsetri lögreglu, m.a. um menntun, starfsþjálfun, tungumálakunnáttu og líkamlega færni.

Innritun í nám á haustmisseri 1. árs tryggir ekki að viðkomandi nemandi fái inngöngu í starfsnám. Sú ákvörðun er tekin eftir lokapróf haustmisseris og miðast er við niðurstöður prófa í reglulegri prófatíð og sjúkrapróf en ekki endurtektarpróf enda er ákvörðun um inntöku tekin áður en þeim lýkur.

Þeir umsækjendur sem staðist hafa almenn skilyrði samkvæmt. 1. mgr. 38. gr. lögreglulaga eru boðaðir í inntökupróf sem fer fram í júní ár hvert. Prófað er í þreki en einnig er lagt fyrir umsækjendur sálfræðileg próf og önnur verkefni. Ákvörðun um hvaða umsækjendum er veitt innganga í starfsnám byggist á heildarmati á ýmsum þáttum, hliðsjón er meðal annars höfð af eftirfarandi gögnum:

Þrekprófi, frammistöðu í áföngum fyrstu annar, sálfræðimati, mati læknis, fram­komu, hæfni í mannlegum samskiptum, sakavottorði og sakaferli að öðru leyti, auk frammistöðu í viðtali og öðrum verkefnum.

Sjá nánar um val á starfsnámsnemum á vef Mennta- og starfsþróunarseturs lögreglu.

Sveigjanlegt nám

Allt grunnnám við Háskólann á Akureyri er sveigjanlegt nám sem þýðir að engu skiptir hvort þú ert staðarnemi eða fjarnemi. Allir fylgja sömu námskrá og námskröfur eru þær sömu.

Flestir hefðbundnir fyrirlestrar eru teknir upp og settir á kennsluvef. Þannig getur þú horft á fyrirlestra þegar þér hentar og eins oft að þú vilt. Þú getur jafnvel hægt eða hraðað á hljóðinu. Okkur þykir samt auðvitað skemmtilegt að sjá þig í kennslustund.

Allir fjarnemar koma nokkrum sinnum á námstímanum í stuttar kennslulotur til Akureyrar þar sem megináhersla er lögð á verkefnavinnu og umræður. Þar gefst þér tækifæri til að hitta kennara, samnemendur og annað starfsfólk háskólans og tengjast enn betur háskólasamfélaginu þínu.

Skyldumæting er í námslotur hvort heldur sem er í bóknámi við HA eða starfsnámi við MSL. Kynntu þér því vel dagsetningar námslotna sem birtar eru með góðum fyrirvara.

Vinsamlega athugið að hver vika í fullu háskólanámi er ígildi 50-60 stunda vinnuviku. Fyrir vikið er ekki mælst til þess að nemar stundi fullt nám samhliða fullri vinnu.

Spurt og svarað

Hvað þurfa nemendur að gera og uppfylla til þess að öðlast rétt til náms á vormisseri 1. árs í diplómanámi fyrir verðandi lögreglumenn?

Í diplómanámi fyrir verðandi lögreglumenn er innritun á haustmisseri 1. árs opin en nám eftir hausmisseri er háð inntöku í starfsnám á vegum MSL. Sækja þarf sérstaklega um inntöku í starfsnám. Opnað verður fyrir báðar umsóknir um mánaðarmótin febrúar/mars. Samkvæmt lögreglulögum (nr. 90/1996) ber MSL ábyrgð á umsóknar- og inntökuferlinu inn í starfsnámið.

Fjöldi nemenda sem halda áfram námi á vormisseri 1. árs (starfsnám) er takmarkaður. Innritun í starfsnám á vormisseri byggir á niðurstöðu úr tveimur námskeiðum (Inngangur að lögreglufræði og Inngangur að íslenskri lögfræði), bakgrunnsskoðun, læknisskoðun, þrekprófi, sálfræðimati, viðtali og ákvörðunum valnefndar um innritun í diplómanám til starfsréttinda.

Hvernig er bóklega hluta lögreglufræðinámsins háttað?

Bóklegi hluti lögreglufræðináms við Háskólann á Akureyri er í formi sveigjanlegs náms. Það þýðir að nemendur þurfa ekki endilega að vera búsettir á Akureyri til þess að nema við háskólann. Þess í stað geta nemendur verið að mestu í fjarnámi en komið einu sinni á misseri í svokallaðar námslotur þar sem megináhersla er lögð á verkefnavinnu og umræður. Staðar- og fjarnemar fylgja sömu námskrá og námskröfur eru þær sömu. 

Vinsamlega athugið að hver vika í fullu háskólanámi er ígildi 50-60 stunda vinnuviku. Fyrir vikið er ekki mælst til þess að nemar stundi fullt nám samhliða fullri vinnu.

Hvernig er starfsmámshluta diplómunáms fyrir verðandi lögreglumenn háttað?

Starfsnámshlutinn hefst á vormisseri 1. árs. Starfsnámið fer að mestu fram í Mennta- og starfsþróunarsetri lögreglu að Krókhálsi 5a í Reykjavík.

Starfsnámið er byggt upp á lotum sem fara að mestu fram í húsnæði MSL í Reykjavík. Starfsnámið samanstendur af vinnulotum, starfsnámslotum, verklegum æfingum og raunhæfum verkefnum. Á fjórða og síðasta misseri námsins fara nemendur í starfsþjálfun hjá lögregluembætti. Sjá nánar á vefsíðu MSL.

Skyldumæting er í námslotur hvort heldur sem er í bóknámi við HA eða starfsnámi við MSL. Kynntu þér því vel dagsetningar námslotna sem birtar eru með góðum fyrirvara.

Geta nemendur tekið diplómanám fyrir verðandi lögreglumenn í hlutanámi? 

Nemendur geta tekið diplómanám fyrir verðandi lögreglumenn í hlutanámi en þurfa að fylgja reglum HA um námsframvindu. Hins vegar verða nemendur í hlutanámi eins og aðrir að vinna sér inn sæti í starfsnámshópi til þess að öðlast rétt til náms á vormisseri 1. árs. Til þess að svo megi verða þurfa nemendur í hlutanámi að vera a.m.k. skráðir í þau tvö námskeið sem liggja til grundvallar valinu í starfsnámshópinn (þ.e. Inngangur að lögreglufræði og Inngangur að íslenskri lögfræði).

Geta nemendur sem ekki hafa náð 20 ára aldri innritast í diplómanám fyrir verðandi lögreglumenn?

Nemendur þurfa samkvæmt lögreglulögum (nr. 90/1996) að vera orðnir 20 ára til þess að geta hafið starfsnám á vormisseri 1. árs.

Hvernig getur maður lokið BA-gráðu í lögreglu- og löggæslufræði?

Nemendur sem lokið hafa diplómaprófi í lögreglufræði fyrir verðandi lögreglumenn eða starfandi lögreglumenn geta bætt við sig 60 ECTS einingum til BA-prófs í lögreglu- og löggæslufræði.

Umsagnir

Námið er bæði skemmtilegt og fjölbreytt. Fyrirlestrar eru teknir upp og maður getur þá horft á þá þegar manni hentar. Þetta fyrirkomulag hentar mér mjög vel. Verkleg kennsla fer fram í Mennta- og starfsþróunarsetri lögreglunnar í Reykjavík í reglulegum lotum. Það er stórskemmtilegt og þar kynnumst við hinum ýmsu sviðum lögreglunnar.

Hafdís Svava Níelsdóttir
lögreglumaður á höfuðborgarsvæðinu