Mat á fyrra námi

Almennar reglur um mat á fyrra námi

 • Sækja þarf um mat á hverju námskeiði fyrir sig
 • Einungis eru metin námskeið á háskólastigi
 • Matið getur tekið allt að sex vikur
 • Fyrra nám er metið á móti heilu námskeiði, einingafjöldi (ECTS) þarf að vera sá sami eða meiri
 • Að lágmarki 2/3 innihalds fyrra námskeiðs þarf að jafngilda innihaldi námskeiðs HA
 • Ekki er metið ef einkunn nemanda er lægri en sex í námskeiði (grunnnám)
 • Staðfest afrit einkunna þarf að fylgja umsókn

Sækja þarf um matið fyrir:

Heilbrigðisvísindasvið

 • Sjá ferli umsókna neðar á síðunni

Hug- og félagsvísindasvið

félagsvísinda-, laga- og sálfræðideild

 • 20. ágúst og 20. september vegna námskeiða á haustmisseri. 
 • 20. janúar vegna námskeiða á vormisseri

Kennaradeild

 • 20. september vegna námskeiða á haustmisseri. 
 • 20. janúar vegna námskeiða á vormisseri

Viðskipta- og raunvísindasvið

 • 20. ágúst vegna námskeiða á haustmisseri
 • 1. desember vegna námskeiða á vormisseri

Ef þú þarft aðstoð við að fylla út umsóknina hafðu þá samband við nemendaskrá eða skrifstofustjóra þíns fræðasviðs.

Sækja um mat á fyrra námi

Smelltu á þitt fræðasvið til að nálgast eyðublað og kynna þér sértækar matsreglur sviðsins.

Heilbrigðisvísindasvið

Matsnefnd hjúkrunarfræðideildar, iðjuþjálfunarfræðideildar og framhaldsnámsdeildar meta umsókn og leggja fyrir deildarráð.

Uni nemandi ekki niðurstöðu deildarráðs getur hann lagt umkvörtunarefni sitt fyrir gæðastjóra með formlegu erindi.

Ferli umsókna

 1. Umsóknir ásamt fylgiskjölum skal senda til: Skrifstofustjóra heilbrigðisvísindasviðs, Háskólanum á Akureyri, Norðurslóð 2, 600 Akureyri.
 2. Skrifstofustjóri heilbrigðisvísindasviðs sendir umsókn og fylgiskjöl til matsnefndar.
 3. Matsnefnd tekur að jafnaði fyrir umsókn 2 - 3 vikum eftir að hún berst nefndinni.
 4. Tillögur matsnefndar um afgreiðslu umsóknar fara fyrir deildarfund sem afgreiðir tillögur matsnefndar til deildaráðs.
 5. Deildaráðsfundur afgreiðir umsókn endanlega.
 6. Skrifstofustjóri heilbrigðisvísindasviðs sendir niðurstöðu mats til umsækjanda og afrit til matsnefndar. Skrifstofustjóri sér um að öll matsgögn fari í möppu nemanda í skjalageymslunni og vistar þau í GoPro.

Hjúkrunarfræðideild

Uppfærðar reglur um mat á fyrra námi eru í vinnslu og verða birtar á heimasíðunni innan tíðar

Auk almennra reglna gildir:

 • Nemendur sem ná samkeppnisprófi á fyrsta misseri geta sótt um mat á fyrra námi
 • Hafi nemandi lokið 4 eða 6 misserum við háskólastofnun með lágmarkseinkunn sex getur hann sótt um mat á fyrra námi. Nánari upplýsingar
 • Hjúkrunarfræðingar sem hafa hjúkrunarleyfi á Íslandi geta fengið námið metið sem hluta af BS gráðu í hjúkrunarfræði
 • Áskilinn er réttur til að kanna fyrri námsferil umsækjanda

Athugið! Nemandi getur ekki útskrifast frá heilbrigðisvísindasviði HA með próf úr námskeiði/námskeiðum sem er eldra en 10 ára.

Ef þú þarft aðstoð við að fylla út umsóknina getur þú haft samband við skrifstofustjóra heilbrigðisvísindasviðs.

UMSÓKN: Hjúkrunarfræði

Reglur matsnefndar hjúkrunarfræðideildar

 1. Til þess að unnt sé að meta fyrra nám þarf að liggja fyrir skrifleg beiðni nemanda um slíkt mat ásamt staðfestu afriti af vitnisburði frá þeim skóla eða skólum þar sem námið, sem óskað er eftir að fá metið fór fram. Í umsókninni skal tilgreint hvaða námskeið óskað er eftir að séu metin, á móti fyrra námi. Enn fremur skal fylgja námskeiðslýsing og lesefnislisti viðkomandi námskeiða.
 2. Til þess að unnt sé að meta fyrra nám þarf nemandi að hafa komist í gegnum samkeppnispróf við hjúkrunarfræðideild HA í samræmi við reglur um val á nemendum til náms í hjúkrunarfræði HA.
 3. Matsnefnd áskilur sér rétt til að kanna feril nemanda úr fyrra námi.
 4. Undanþága frá reglu 2 svo framarlega að heildarfjöldi nemenda í þeim árgangi sem nemandi sækir um í, fari ekki fram úr samþykktri „klásustölu“. Á það við um alla árganga: Hafi nemandi lokið a.m.k. fjórum misserum í hjúkrunarfræði við HÍ og uppfyllt skilyrði varðandi aldur námskeiða og lágmarkeinkunn sbr. lið 7 og 9.
 5. Niðurstöður matsnefnda liggja að jafnaði fyrir mánuði eftir að sótt er um mat. Eftir umfjöllun í deildaráði er umsækjanda send niðurstaða deildaráðs.
 6. Matsnefnd getur, eftir því sem ástæða þykir til, sent beiðni um mat á fyrra námi sbr. lið 1, til umsagnar umsjónarkennara þeirra námskeiða sem beðið er um að fyrra nám sé metið á móti.
 7. Að jafnaði er fyrra nám ekki metið á móti námi á heilbrigðisvísindasviði Háskólans á Akureyri séu meira en fimm ár liðin síðan því var lokið. Nemandi getur ekki útskrifast frá heilbrigðisvísindasviði HA með próf úr námskeiði/námskeiðum sem er eldra en 10 ára.
 8. Hjúkrunarfræðingar sem hafa hjúkrunarleyfi á Íslandi geta fengið námið metið sem hluta af BS gráðu í hjúkrunarfræði.
 9. Fylgt skal þeirri meginreglu að annað hvort sé fyrra nám metið á móti heilu námskeiði eða ekki metið. Fyrra námskeið, sem er forsenda matsins, skal að jafnaði samsvara a.m.k. 2/3 hlutum af innihaldi þess námskeiðs sem það á að jafngilda, auk þess sem heildareiningafjöldi þess námskeiðs verður að vera a.m.k. jafn mikill. Séu námskeiðshlutar metnir verða þeir að vera skýrt afmarkaðir svo hægt sé að meta þá sem heild eftir sömu reglu. Námskeið er ekki metið nema nemandi hafi lokið því með einkunninni 6 að lágmarki.
 10. Umsækjandi um mat á fyrra námi og/eða umsjónarkennari viðkomandi námskeiða á heilbrigðisvísindasviði getur farið fram á að málið verði tekið fyrir að nýju í deildaráði. Uni nemandi ekki niðurstöðu, er honum bent á kvartanaferli Háskólans á Akureyri.
 11. Ef nemandi biður um mat á námskeiðum sem áður voru tekin við heilbrigðisvísindasvið eða eiga sér greinilega hliðstæðu á sviðinu, fer erindið beint til deildaráðs að uppfylltum skilyrðum 7. og 9. gr. Ef nemandi fær námskeiðið (námskeiðin) metið, skal það fært inn á námskeiðsferil nemanda með einkunn. Matsnefndir þurfa að jafnaði ekki að fjalla um slík mál en deildaráð getur leitað álits formanns viðkomandi matsnefndar.
 12. Reglur þessar eru ætlaðar til að hafa til viðmiðunar. Allar viðmiðunartölur um einingar (í lið 9) eru hámörk og matsnefnd ekki skylt að meta fyrra nám að hámarki.

Iðjuþjálfunarfræðideild

Auk almennra reglna gildir:

 • Hjúkrunarfræðingar sem hafa hjúkrunarleyfi á Íslandi og iðjuþjálfar sem hafa starfsleyfi sem iðjuþjálfar á Íslandi geta fengið fyrra nám metið sem hluta af BS gráðu í sérskipulögðu námi í viðkomandi faggreinum, sé það í boði

Athugið! Nemandi getur ekki útskrifast frá heilbrigðisvísindasviði HA með próf úr námskeiði/námskeiðum sem er eldra en 10 ára.

Ef þú þarft aðstoð við að fylla út umsóknina getur þú haft samband við skrifstofustjóra Heilbrigðisvísindasviðs.

Umsókn: Iðjuþjálfunarfræði

Reglur matsnefndar iðjuþjálfunarfræðideildar

 1. Til þess að unnt sé að meta fyrra nám þarf að liggja fyrir skrifleg beiðni nemanda um slíkt mat ásamt staðfestu afriti af vitnisburði frá þeim skóla eða skólum þar sem námið, sem óskað er eftir að fá metið fór fram. Í umsókninni skal tilgreint hvaða námskeið óskað er eftir að séu metin, á móti fyrra námi. Enn fremur skal fylgja námskeiðslýsing og lesefnislisti viðkomandi námskeiða.
 2. Niðurstöður matsnefnda liggja að jafnaði fyrir mánuði síðar. Eftir umfjöllun í deildaráði er umsækjanda send niðurstaða deildaráðs.
 3. Matsnefnd getur, eftir því sem ástæða þykir til, sent beiðni um mat á fyrra námi sbr. lið 1, til umsagnar umsjónarkennara þeirra námskeiða sem beðið er um að fyrra nám sé metið á móti.
 4. Að jafnaði er fyrra nám ekki metið á móti námi á heilbrigðisvísindasviði Háskólans á Akureyri séu meira en fimm ár liðin síðan því var lokið. Nemandi getur ekki útskrifast frá heilbrigðisvísindasviði HA með próf úr námskeiði/námskeiðum sem er eldra en 10 ára.
 5. Hjúkrunarfræðingar sem hafa hjúkrunarleyfi á Íslandi og iðjuþjálfar sem hafa starfsleyfi sem iðjuþjálfar á Íslandi geta fengið námið metið sem hluta af BS gráðu í sérskipulögðu námi í viðkomandi faggreinum, sé það í boði.
 6. Fylgt skal þeirri meginreglu að annað hvort sé fyrra nám metið á móti heilu námskeiði eða ekki metið. Fyrra námskeið, sem er forsenda matsins, skal að jafnaði samsvara a.m.k. 2/3 hlutum af innihaldi þess námskeiðs sem það á að jafngilda, auk þess sem heildareiningafjöldi þess námskeiðs verður að vera a.m.k. jafn mikill. Séu námskeiðshlutar metnir verða þeir að vera skýrt afmarkaðir svo hægt sé að meta þá sem heild eftir sömu reglu. Námskeið er ekki metið nema nemandi hafi lokið því með einkunninni 6 að lágmarki.
 7. Umsækjandi um mat á fyrra námi og/eða umsjónarkennari viðkomandi námskeiða á heilbrigðisvísindasviði getur farið fram á að málið verði tekið fyrir að nýju í deildaráði. Uni nemandi ekki niðurstöðu, er honum bent á kvartanaferli Háskólans á Akureyri.
 8. Ef nemandi biður um mat á námskeiðum sem áður voru tekin við heilbrigðisvísindasvið eða eiga sér greinilega hliðstæðu á sviðinu, fer erindið beint til deildaráðs að uppfylltum skilyrðum 4. og 6. gr. Ef nemandi fær námskeiðið (námskeiðin) metið, skal það fært inn á námskeiðsferil nemanda með einkunn. Matsnefndir þurfa að jafnaði ekki að fjalla um slík mál en deildaráð getur leitað álits formanns viðkomandi matsnefndar.
 9. Reglur þessar eru ætlaðar til að hafa til viðmiðunar. Allar viðmiðunartölur um einingar (í lið 6) eru hámörk og matsnefnd ekki skylt að meta fyrra nám að hámarki.

Beiðni um mat á valnámskeiði VBS0106

Nemendur í iðjuþjálfunarfræði geta sótt um mat á „VBS0106170 Valnámskeið á áherslusviði 6e“. Meðfylgjandi eyðublað útfyllist og sendist með fylgigögnum til skrifstofu Heilbrigðisvísindasviðs.

Framhaldsnámsdeild

Uppfærðar reglur um mat á fyrra námi eru í vinnslu og verða birtar á heimasíðunni innan tíðar

Athugið! Nemandi getur ekki útskrifast frá heilbrigðisvísindasviði HA með próf úr námskeiði/námskeiðum sem er eldra en 10 ára.

Ef þú þarft aðstoð við að fylla út umsóknina getur þú haft samband við skrifstofustjóra heilbrigðisvísindasviðs.

Umsókn: Framhaldsnámsdeild

Reglur matsnefndar framhaldsnámsdeildar

1. gr.

Reglur þessar gilda um mat á fyrra námi innritaðra nemenda við framhaldsnámsdeild Heilbrigðisvísindasviðs Háskólans á Akureyri og eru settar á grundvelli reglna nr. 387/2009 fyrir Háskólann á Akureyri.

2. gr. Almennar matsreglur deildar

 1. Nemandi undirbýr umsókn um mat á fyrra námi í samráði við skrifstofustjóra heilbrigðisvísindasviðs.
 2. Að öllu jöfnu er hægt að fá námskeið sem samsvara allt að 30 ECTS einingum, frá öðrum námsstofnunum, metin til framhaldsnáms í heilbrigðisvísindum við HA.
 3. Einungis eru metin fræðileg námskeið sem eru á meistarastigi nema annað sé tiltekið í reglum deildarinnar.
 4. Að jafnaði er ekki fá metin námskeið sem eru eldri en 5 ára. Dagsetning miðast við innritunardag nemanda í framhaldsnám í HA. Matsnefnd er þó heimilt að meta námskeið sem nemandi hefur lokið á s.l. 10 árum geti hann sýnt fram á að hann hafi viðhaldið þekkingu sinni á viðkomandi sviði, t.d. í tengslum við starf. Jafnframt má meta námskeið ef ljóst er að þekking hefur lítið breyst frá því að nemandinn lauk því.
 5. Til þess að unnt sé að meta fyrra nám þarf að liggja fyrir skrifleg beiðni nemans um slíkt mat ásamt viðeigandi gögnum, nafni umsækjanda, kennitölu, heimilisfangi, síma og netfangi.
 6. Ef óskað er eftir því að fá eitt eða fleiri námskeið metin skal koma skýrt fram hvaða námskeið það eru og taka fram hvaða námskeið framhaldsnáms í heilbrigðisvísindum við HA samsvari þeim að fullu eða að hluta til. Um getur verið að ræða skyldunámskeið og/eða valnámskeið sem kennd eru í framhaldsnámi í heilbrigðisvísindum í HA.
 7. Nemandi skal að öllu jöfnu hafa lokið þeim námskeiðum sem óskað er eftir að fá metin með að lágmarki fyrstu einkunn (7,25). Í undantekningar tilvikum má víkja frá lið 2. og 6. og meta fleiri námskeið, sem lokið hefur verið við aðra námsstofnun, til framhaldsnáms við heilbrigðisvísindasvið HA. Þetta á fyrst og fremst við um námskeið sem ekki eru í boði við HA. Ef vikið er frá 2. og 6. lið þá skal fylgja með umsókn greinargóð lýsing (u.þ.b. 300 orð) á því hvernig þau námskeið sem óskað er eftir að verði metin nýtist nemanda við gerð meistaraverkefnis. Greinargerðin skal vera undirrituð af nemanda.

3. gr. Mat á námi af bakkalárstigi til framhaldsnáms

Heimilt er að meta allt að 30 ECTS einingar úr 240 ECTS eininga bakkalárnámi við HA, eða sambærilegu námi við aðra háskóla. Við slíkt mat skal byggt á matsreglum framhaldsnámsdeildar. Ekki er heimilt að meta nám sem er eldra en 10 ára.

4. gr. Mat á námi af framhaldsnámstigi til framhaldsnáms

Óheimilt er að samnýta einingar til tveggja eða fleiri diplómagráða á heilbrigðisvísindasviði. Eingöngu er heimilt að meta einingar úr diplómanámi til meistaranáms á sama áherslusviði. Um mat á einingum eftirfarandi námsleiða þarf ekki samþykki matsnefndar framhaldsnámsdeildar þar sem reglur 4.gr. eiga við.

Nemendur sem lokið hafa kandídatsprófi (cand.obst.) í ljósmóðurfræðum frá Háskóla Íslands, eða MS nám til starfsréttinda í ljósmæðufræðum frá Háskóla Íslands og hafa starfsleyfi Landlæknis fá metnar 40 ECTS einingar úr fyrra námi metnar til náms í Meistaranámi í heilbrigðisvísindum: Ljósmæður – heilbrigði kvenna og 30 ECTS einingar sbr. 3.gr. Um undanþágur frá þessari reglu fjallar matsnefnd framhaldsnámsdeildar.

Nemendur sem lokið hafa viðbótardiplómu í heilbrigðisvísindum við Háskólann á Akureyri fá að hámarki 40 ECTS einingar metnar til meistaranáms í sömu grein og á sama áherslusviði. Óski nemandi eftir mati fyrra náms af öðru áherslusviði en það meistaranám sem nemandinn stundar þarf að óska eftir mati framhaldsnámsdeildar þar um.

Hug- og félagsvísindasvið

Náms- og matsnefnd metur hvort fyrra námskeið geti komið í stað námskeiðs sem kennt er við hug- og félagsvísindasvið.

Auk almennra reglna gildir:

 • Fyrra námskeið þarf að vera samsvarandi því námskeiði sem það er metið upp í
 • Námið er ekki metið ef liðin eru fleiri en 10 ár frá því að það var tekið
 • Ef náms-og matsnefnd hafnar umsókn getur nemandi áfrýjað ákvörðun til deildarráðs

Ef þú þarft aðstoð við að fylla út umsóknina getur þú haft samband við skrifstofustjóra hug- og félagsvísindasviðs.

Umsókn: félagsvísinda-, laga- og sálfræðideild

Umsókn: Kennaradeild

Reglur matsnefndar kennaradeildar 

Matsnefnd kennaradeildar starfar í umboði deildarfundar. Hún fjallar um og metur fyrra nám nemenda. Hér er að finna eyðublað vegna erinda til matsnefndar.

I. Hlutverk og uppbygging

 1. Hlutverk matsnefndar er að meta fyrra nám nemenda óski þeir þess.
 2. Í nefndinni sitja þrír fastir kennarar deildar. Þeir eru kosnir á deildarfundi í maí/júní til tveggja ára í senn en kjörtímabil nefndarinnar hefst í ágúst. Nefndarmenn skipta með sér verkum og skal einn þeirra vera formaður nefndarinnar. Brautarstjórar starfa með nefndinni eftir því sem við á hverju sinni. Félag nemenda við deildina hefur rétt til að kjósa einn aðalfulltrúa í nefndina og einn varafulltrúa. Fulltrúi nemenda tekur ekki þátt í störfum nefndarinnar en hefur málfrelsi og tillögurétt.
 3. Skrifstofa hug- og félagsvísindasviðs ber ábyrgð á skjalavörslu þeirra erinda sem nefndinni berast og sendir svarbréf til nemenda um afgreiðslu erinda.

II. Fyrra háskólanám nemenda

 1. Frestur nemenda til að skila inn erindum um mat á fyrra námi til afgreiðslu fyrir haustmisseri er 20. september, en 20. janúar fyrir erindi sem afgreiðast eiga fyrir vormisseri. Afgreiðsla erinda getur tekið allt að 6 vikur.
 2. Nemandi sem lokið hefur námskeiðum við aðrar háskólastofnanir getur sótt um að fá þau metin inn í samsvarandi nám við kennaradeild. Í meistaranámi og viðbótarnámi má að jafnaði aðeins meta helming viðkomandi náms og nemandi á bakkalárstigi skal að jafnaði ljúka sem svarar a.m.k. einu námsári við deildina af þremur.
 3. Matsnefnd metur hvort fyrra háskólanám nemanda getur komið í stað námskeiða sem kennd eru í kennaradeild.
 4. Til þess að unnt sé að meta fyrra háskólanám þarf að liggja fyrir skrifleg beiðni nemanda um slíkt mat, á þar til gerðu eyðublaði, ásamt staðfestu afriti af vitnisburði frá þeim háskóla eða háskólum þar sem námið sem óskað er eftir að fá metið fór fram. Í matsbeiðninni verður að tilgreina hvaða námskeið við kennaradeild er sótt um að verði metin og hvaða námskeið frá öðrum háskólum geti talist jafngild. Einnig skulu fylgja námskeiðslýsingar og einingafjöldi þeirra námskeiða sem óskað er eftir að fá metin. Matsbeiðni skal vera undirrituð og jafnframt komi fram, heimilisfang og kennitala umsækjanda. Senda skal matsbeiðni til skrifstofu hug- og félagsvísindasviðs.
 5. Matsnefnd skal, eftir því sem kostur er á, senda beiðnir, sbr. síðustu grein, til umsagnar umsjónarkennara þeirra námskeiða sem beðið er um að fyrra nám sé metið á móti. Þetta skal gert áður en mat fer fram nema fyrir liggi mat á sams konar umsókn.
 6. Fyrra nám er ekki metið á móti námi í kennaradeild séu meira en tíu ár liðin síðan því var lokið. Háskólapróf, embættispróf og önnur lokapróf má þó viðurkenna sem heildir þótt þau séu eldri hafi umsækjandi starfað á því fagsviði sem menntunin nær til eða skyldu fagsviði a.m.k. þrjú ár af sl. fimm árum. Nemandi þarf, í því tilfelli, að leggja fram starfsferilsvottorð með umsókninni
 7. Fylgt skal þeirri reglu að annað hvort sé fyrra nám metið á móti heilu námskeiði eða ekki metið. Til að námskeið sé metið að fullu skal það að jafnaði samsvara a.m.k. 75% af innihaldi þess námskeiðs sem það á að jafngilda, auk þess sem heildareiningafjöldi þess námskeiðs verður að vera a.m.k. jafn mikill. Séu námskeiðhlutar teknir til mats verða þeir að vera skýrt afmarkaðir svo hægt sé að meta eftir sömu reglu.
 8. Stök námskeið úr fyrra háskólanámi fást aðeins metin hafi umsækjandi hlotið í þeim að lágmarki einkunnina 6. Námsheildir úr fyrra námi fást aðeins metnar hafi umsækjandi hlotið í þeim meðaleinkunnina 6 eða hærra.
 9. Matsnefnd er heimilt að meta heildstætt misserisnám, eða eftir atvikum lengra nám, sem jafngildi samsvarandi námi við kennaradeild án þess að innihald einstakra námskeiða uppfylli til fulls þau skilyrði sem sett eru í grein II.7. Skilyrði fyrir þessu mati er að fyrra námið sé á sömu eða sambærilegum sviðum og kennd eru í kennaradeild. Heimilt er að meta heildstætt fyrra nám sem ígildi kjörsviðs/áherslusviðs/kjarna.
 10. Matsnefnd afgreiðir mál þannig að starfsmaður skrifstofu kennaradeildar skráir niðurstöður nefndarinnar og sendir umsækjanda og öðrum sem málið varðar. Haldin er fundargerð með yfirliti afgreiðslna.
 11. Umsækjandi eða umsjónarkennari viðkomandi námskeiðs getur áfrýjað ákvörðun matsnefndar til deildaráðs.
 12. Reglur þessar eru meginreglur til viðmiðunar. Allar viðmiðunartölur um einingar eru hámörk og matsnefnd er ekki skylt að meta fyrra nám að hámarki.

Reglur þessar voru samþykktar á deildarfundi 7. febrúar 2018.

Reglur matsnefndar félagsvísinda-, laga- og sálfræðideildar

Náms- og matsnefnd félagsvísinda-, laga- og sálfræðideildar starfar í umboði deildarfundar. Hún fjallar um nám innan deildarinnar, skipulag þess og inntak, metur fyrra nám nemenda og gefur út vilyrði fyrir mati á fyrirhuguðu skiptinámi.

I. Hlutverk og skipan

 1. Hlutverk náms- og matsnefndar er að ræða og gera tillögur til deildarfundar um námskrá, námsskipan og námsgreinar í deildinni. Náms- og matsnefnd metur einnig fyrra nám nemenda óski þeir þess og gefur út vilyrði fyrir mati á fyrirhuguðu skiptinámi.
 2. Í nefndinni sitja minnst 3 fastir kennarar deildar. Þeir eru kosnir á deildarfundi í maí/júní til tveggja ára í senn en kjörtímabil nefndarinnar hefst í ágúst og skal einn þeirra vera formaður nefndarinnar. Gæta skal að því að samsetning nefndarinnar endurspegli námsbrautir deildarinnar. Félag nemenda við deildina hefur rétt til að kjósa einn aðalfulltrúa í nefndina og einn varafulltrúa. Fulltrúi nemenda tekur fullan þátt í störfum nefndarinnar.
 3. Skrifstofa hug- og félagsvísindasviðs ber ábyrgð á skjalavörslu þeirra erinda sem nefndinni berast.

II. Fyrra háskólanám nemenda

 1. Frestur nemenda til að skila inn erindum um mat á fyrra námi til afgreiðslu fyrir haustmisseri er 20. ágúst og 20. semptember, en 20. janúar fyrir erindi sem afgreiðast eiga fyrir vormisseri. Afgreiðsla erinda getur tekið allt að 6 vikur.
 2. Nemandi sem lokið hefur námskeiðum við aðrar háskólastofnanir getur sótt um að fá þau metin inn í samsvarandi nám við félagsvísinda-, laga- og sálfræðideild. Ekki skiptir máli hvort námskeiðin hafi nýst til að ljúka annarri gráðu eða ekki. Slíku mati eru að jafnaði þau takmörk sett, að nemandinn þarf að lágmarki að taka tvo þriðju hluta af viðkomandi námsgráðu við Háskólann á Akureyri.
 3. Náms- og matsnefnd metur hvort fyrra háskólanám nemanda getur komið í stað námskeiða sem kennd eru í félagsvísinda-, laga- og sálfræðideild hug- og félagsvísindasviðs Háskólans á Akureyri.
 4. Til þess að unnt sé að meta fyrra háskólanám þarf nemandi að fylla út eyðublaðið Umsókn um mat á fyrra námi og skila því inn til skrifstofu hug- og félagsvísindasviðs ásamt staðfestu afriti af vitnisburði frá þeim háskóla eða háskólum þar sem námið sem óskað er eftir að fá metið fór fram. Í matsbeiðninni verður að tilgreina hvaða námskeið við félagsvísinda-, laga- og sálfræðideild er sótt um að verði metin og hvaða námskeið frá öðrum háskólum eða háskóladeildum innan HA geti talist jafngild. Einnig skal fylgja námskeiðslýsing þeirra námskeiða sem óskað er eftir að fá metin. Matsbeiðni skal vera undirrituð og í henni verður að koma fram nafn umsækjanda, netfang, kennitala, símanúmer, á hvaða braut hann stundar nám og á hvaða ári. Senda skal matsbeiðni til skrifstofu hug- og félagsvísindasviðs.
 5. Náms- og matsnefnd skal, eftir því sem kostur er á, senda beiðnir til umsagnar umsjónarkennara þeirra námskeiða sem beðið er um að fyrra nám sé metið á móti. Þetta skal gert áður en mat fer fram nema fyrir liggi mat á sams konar umsókn.
 6. Fyrra nám er ekki metið á móti námi í félagsvísinda-, laga- og sálfræðideild Háskólans á Akureyri séu meira en tíu ár liðin síðan því var lokið.
 7. Fylgt skal þeirri meginreglu að annað hvort sé fyrra nám metið á móti heilu námskeiði eða ekki metið. Til að námskeið sé metið að fullu skal það að jafnaði samsvara a.m.k. 75% af innihaldi þess námskeiðs sem það á að jafngilda, auk þess sem heildareiningafjöldi þess námskeiðs verður að vera a.m.k. jafn mikill. Séu námskeiðshlutar teknir til mats verða þeir að vera skýrt afmarkaðir svo hægt sé að meta þá eftir sömu reglu.
 8. Námskeið úr fyrra háskólanámi fást aðeins metin hafi umsækjandi hlotið í þeim að lágmarki einkunnina 6.
 9. Umsækjandi eða umsjónarkennari viðkomandi námskeiðs getur áfrýjað ákvörðun Náms- og matsnefndar til deildaráðs.

III. Fyrirhugað skiptinám nemenda

 1. Nemandi sem hyggur á skiptinám við annan háskóla getur sótt um vilyrði náms- og matsnefndar fyrir því að tiltekin námskeið verði metin til eininga við HA að þeim loknum. Frestur nemenda til að skila inn slíkum erindum fyrir haustmisseri er 20. ágúst, en 1. desember fyrir erindi sem afgreiðast eiga fyrir vormisseri. Nemendur í skiptinámi erlendis geta sótt um breytingar á námssamningi allt að þremur vikum eftir upphaf viðkomandi misseris. Afgreiðsla erinda getur tekið allt að 6 vikur.
 2. Til að unnt sé að taka afstöðu til umsóknar um vilyrði þarf að nemandi að sækja um það formlega á viðeigandi eyðublaði:
  1. Ef sótt er um gestanám við Háskóla Íslands, Háskólann á Hólum eða Landbúnaðarháskóla Íslands skal fylla út eyðublaðið Umsókn um gestanám við annan háskóla. Sjá leiðbeiningar og upplýsingar hér.
  2. Ef sótt er um skiptinám við háskóla erlendis skal nota eyðublað fyrir námssamning vegna skiptináms erlendis (learning agreement), sjá leiðbeiningar og upplýsingar hér.
  3. Ef hvorki a) né b) á við skal nota eyðublaðið Umsókn um vilyrði fyrir mati á fyrirhuguðu skiptinámi.
  • Umsóknum skal skilað á skrifstofu hug- og félagsvísindasviðs ásamt fylgigögnum.
 3. Vilyrði náms- og matsnefndar felur í sér fyrirheit, sem gildir í 12 mánuði, um að nemandi fái viðkomandi námskeið formlega metið ef hann sækir um slíkt mat og sýnir þá fram á að hafa lokið námskeiðinu með viðhlítandi árangri.

IV. Námskrá og námsframboð

 1. Náms- og matsnefnd gerir tillögu um námskrá deildar þar sem kveðið er á um markmið, inntak og meginviðfangsefni námsins.
 2. Náms- og matsnefnd fjallar um kennsluskrár deildar og þær breytingar sem lagt er til að gerðar séu á þeim og leggur tillögur sínar fyrirdeildarfund. Nefndin skal hafa fullt samráð við umsjónarkennara námskeiða um allar breytingar.
 3. Náms- og matsnefnd skal fjalla um allt nýtt námsframboð deildar áður en það er lagt fyrir deildarfund.
 4. Náms- og matsnefnd getur haft frumkvæði að breytingum á námskrá og kennsluskrá og að nýju námsframboði.
 5. Allar tillögur náms- og matsnefndar um námskrá og námsframboð skal leggja fyrir deildarfund.

Reglur þessar taka gildi frá og með júní 2019.

Viðskipta- og raunvísindasvið

Auk almennra reglna gildir:

 • Ljúka þarf að lágmarki 60 ECTS einingum við viðskipta-og raunvísindasvið, óháð því hve mikið er metið af fyrra námi
 • Einkunn þarf að vera 6,0 eða hærri í þeim námskeiðum sem metin eru
 • Hafi námskeiði sem óskað er eftir mati á verið lokið fyrir meira en 5 skólaárum skal aðeins heimilt að samþykkja mat þar sem um beina samsvörun er að ræða við námskeið á viðkomandi brautum deilda. Skal þá umsjónarkennari þess námskeiðs ráða hvort af matinu verður. Ekki er hægt að meta slíkt námskeið á móti valnámskeiði
 • Nemandi má að hámarki hafa skráð tíu föll á námsferli sínum, eftir það þarf hann að sækja um endurinnritun og fær þá viðurkennd þau próf sem hann hefur lokið með lágmarkseinkunninni 6,0. Þessi regla gildir frá og með vormisseri 2018
 • Ofangreindar reglur gilda einnig um mat eininga úr loknum prófgráðum Ekki er hægt að meta nám frá skólum sem ekki teljast á háskólastigi

Mat á námi í stað LOK2106 lokaverkefnis

 • Nám sem metið er í stað lokaverkefnis er ekki hægt að meta fyrr en á lokaári nemandans í námi
 • Ekki er hægt að meta námskeið sem eru eldri en 5 ára á þeim tímapunkti sem matið á sér stað (þ.e. á lokaárinu)
 • Metin eru tvö 6 ECTS eininga námskeið í stað lokaverkefnis annað námskeiðið þarf að vera viðskiptatengt, en hitt námskeiðið getur verið opið, námskeiðin þurfa að hafa verið tekin við viðurkennda háskóla

Sértækar reglur vegna mats á námi útskrifaðra nemenda

Gildir fyrir útskrifaða nemendur úr 70 eininga námi frá rekstrardeild HA og útskrifaða nemendur með 120 eininga nám í iðnrekstrarfræði frá Tækniháskóla Íslands.

 • Nemendur þurfa að ljúka minnst 60 ECTS einingum frá viðskipta- og raunvísindasvið til þess að útskrifast með BS gráðu

Ef þú þarft aðstoð við að fylla út umsóknina getur þú haft samband við skrifstofustjóra viðskipta- og raunvísindasviðs.

Námskeið metin frá Endurmenntun HÍ

 • Farið er eftir sömu reglum og Háskóli Íslands
 • Nám í viðurkenndum bókara er metið á móti 2 námskeiðum í viðskiptadeild HA: FHB2016 Fjárhagsbókhald og SKS2106 Skattskil

Gögn sem þarf að leggja til

 1. Útfyllt umsóknareyðublað þar sem fram kemur hvaða námskeið fá fyrra námi umsækjandi sækir um að fá metin og nöfn námskeiða sem eru sambærileg í náminu við HA
 2. Staðfest afrit af námsferli frá viðkomandi háskóla þar sem fram kemur númer og heiti námskeiða, einingavægi þeirra (ECTS) og einkunnir stúdents
 3. Námskeiðslýsingar og/eða kennsluáætlanir og bókalistar frá viðkomandi háskóla frá því ári sem námskeiðin voru tekin

Umsókn