Reglur um námsmat

Reglur um námsmat fyrir Háskólann á Akureyri voru samþykktar af háskólaráði og tóku gildi 1. janúar 2010.

Flýtileiðir

 1. Almennt um námsmat við Háskólann á Akureyri
 2. Hlutverk og skyldur kennara
 3. Hlutverk og skyldur prófstjóra
 4. Skipun prófdómara
 5. Próftíðir og skráning í próf
 6. Framkvæmd prófa
 7. Einkunnir
 8. Gildistaka

Reglur um námsmat fyrir Háskólann á Akureyri nr. 885/2009 með breytingum nr. 322/2011 og 1134/2011, prentskjal (pdf):

1. grein. Almennt um námsmat við HA

Námsmat við Háskólann á Akureyri byggir á símati og/eða lokamati.

Með símati er átt við námsmat sem fer fram utan reglulegrar próftíðar, til dæmis með símatsprófum, ritgerðum, munnlegum og skriflegum skýrslum, dagbókum, námsmöppum (portfolios), vettvangsnámi eða þátttöku í kennslustundum.

Með lokamati er átt við formlegt mat í lok misseris, svo sem próf í reglulegri próftíð, ritgerð, málstofu, vörn eða mat á verklegu námi.

Umsjónarkennarar námskeiða ákveða tilhögun námsmats í samráði við stjórnendur á fræðasviði (forseta, deildarformann eða brautarstjóra) og skal hún kynnt nemendum í kennsluáætlun eigi síðar en á upphafsdegi námskeiðs.

Eftir að námskeið er hafið eru breytingar á tilhögun námsmats háðar samþykki allra nemenda og kennara í hlutaðeigandi námskeiði.

Deildarformenn og brautarstjórar skulu leitast við að samræma skiladaga verkefna og prófdaga innan brautar eða deilda á hverju misseri í samvinnu við umsjónarkennara.

Við námsmat skal taka sanngjarnt og eðlilegt tillit til nemenda sem sannanlega eru með viðurkenndar sérþarfir, s.s. varðandi verkefnaskil, próftíma, nauðsynlegan búnað og staðsetningu prófa og í samræmi við „Stefnumótun um jafnt aðgengi að námi og störfum við Háskólann á Akureyri“.

Óski nemandi eftir sérúrræðum við verkefnagerð eða prófatöku skal hann leggja fram faglegt mat sérfræðings um námsþarfir hans á grundvelli skerðingar, áfalls eða veikinda.

Hver deild eða fræðasvið getur sett sér nánari reglur um námsmat sitt innan ramma reglna um námsmat fyrir Háskólann á Akureyri en þær eru þó háðar samþykki háskólaráðs.

2. grein. Hlutverk og skyldur kennara

a) Undirbúningur prófs. Umsjónarkennari samræmir prófspurningar í þeim námskeiðum sem hann hefur umsjón með, setur upp prófið og skilar því fullbúnu á tölvutæku formi eða tilbúnu til ljósritunar til prófstjóra eigi síðar en þremur virkum dögum fyrir prófdag.

Próf sem prófstjóra er afhent til fjölföldunar skal vera skýrt og skilmerkilegt og spurningarnar númeraðar í samfelldri röð.

Ef próf skiptist í hluta skal hver prófhluti hafa fyrirsögn og annað vægi prófhlutans í heildarprófinu tiltekið í heilum prósentum. Vægi hverrar spurningar skal tiltekið í heilum prósentum.

Á forsíðu prófs skal tiltekið nafn og númer námskeiðs, nafn fræðasviðs og deildar, próftímabil, leyfileg hjálpargögn og nafn umsjónarkennara.

b) Viðvera kennara í prófi. Í prófi á nemandi rétt á að fá útskýringar á orðalagi prófspurninga. Kennarar skulu vera tiltækir á meðan próf stendur yfir.

Í undantekningartilfellum er kennara heimilt að verða sér úti um staðgengil með faglega þekkingu á prófsefninu. Kennara og staðgengli ber þá að fara í sameiningu yfir prófverkefnið áður en próf er haldið.

Skal umsjónarkennara og prófstjóra tilkynnt um staðgengilinn.

c) Meðferð prófúrlausna. Umsjónarkennari tekur á móti prófúrlausnum frá kennslusviði og kvittar fyrir móttöku þeirra.

Ef um fleiri en einn kennara er að ræða kemur umsjónarkennari úrlausnum til viðkomandi kennara.

Umsjónarkennari skipuleggur sýnidag prófs og kemur úrlausnum til varðveislu hjá prófstjóra að lokinni prófsýningu.

Að liðnum tveimur árum frá prófdegi skal úrlausnum eytt.

d) Einkunnaskil. Umsjónarkennari skilar lokaeinkunn til skrifstofustjóra síns fræðasviðs eigi síðar en á tólfta virka degi eftir prófdag og úrlausnum til kennslusviðs strax að loknum sýnidegi prófs.

Nemendum skulu birtar einkunnir úr símatsþáttum innan 30 daga frá skila- eða prófdegi.

Sé fleiri en einn kennari í námskeiði skal skila einkunnum úr einstökum prófhlutum til umsjónarkennara eigi síðar en tíu virkum dögum eftir að próf er haldið.

Lokaeinkunnum úr próflausum námskeiðum skal skilað eigi síðar en á tólfta virka degi eftir að reglulegri próftíð lýkur.

Tilkynna ber nemendum ef veikindi kennara eða aðrar óviðráðanlegar aðstæður koma í veg fyrir að hægt sé að skila einkunnum námskeiðs á tilskildum tíma.

e) Eldri próf. Prófspurningar úr öllum prófum úr reglulegri próftíð eru varðveittar í 3 ár.

Prófspurningar fara að jafnaði á bókasafn háskólans þegar viðkomandi skólaári er lokið.

Aðgangur nemenda að eldri prófum er veittur skv. upplýsingalögum nr. 50/1996 með áorðnum breytingum.

3. grein. Hlutverk og skyldur prófstjóra

Prófstjóri annast undirbúning og framkvæmd reglulegra prófa í samráði við forseta fræðasviða og kennslusvið.

Ekkert próf í reglulegri próftíð má halda án samráðs við prófstjóra. Prófstjóri eða staðgengill hans skal vera tiltækur á meðan próf í reglulegri próftíð stendur yfir.

Uni kennari, nemandi eða annar hlutaðeigandi aðili ekki úrskurði prófstjóra skal ágreiningnum vísað til úrskurðar rektors eða staðgengils hans.

Verksvið prófstjóra er:

a) Að sjá um gerð próftöflu, leita athugasemda við hana hjá kennurum og nemendum og birta hana nemendum og þeim umsjónarkennurum sem próf eiga í töflunni.

b) Að tryggja samræmingu á framkvæmd prófa í öllum deildum og á prófstöðum.

c) Að tryggja að námsmatsreglum og viðurlögum við brotum á þeim sé framfylgt.

d) Að vera tengiliður á milli kennslusviðs og umsjónarkennara.

e) Að skipa prófum í stofur og skipuleggja yfirsetur.

f) Að sjá um, í samvinnu við aðra starfsmenn, að úrlausnir berist til viðkomandi umsjónarkennara.

g) Að vera til ráðgjafar um framkvæmd prófa og túlkun námsmatsreglna.

h) Að láta prófvörðum í té nákvæmar leiðbeiningar um störf sín.

i) Að sjá um að úrræðum vegna nemenda með sérþarfir sé framfylgt.

4. grein. Skipun prófdómara

Prófdómari skal að jafnaði hafa lokið viðurkenndu fullnaðarprófi við háskóla (a.m.k. meistara- eða kandídatsprófi) í þeirri grein sem prófdæma skal eða skyldum greinum, eða hafa getið sér orðstír fyrir fræðimennsku í greininni.

Prófdómari skal skipaður af forseta fræðasviðs í eftirfarandi tilvikum:

a) Vegna munnlegra og verklegra prófa.

b) Vegna lokaverkefna í framhaldsnámi.

c) Vegna samkeppnisprófa þar sem viðhafðar eru fjöldatakmarkanir (numerus clausus).

d) Vegna sérstakrar beiðni meirihluta nemenda eða umsjónarkennara um að prófdómari fari yfir námsmat með tilliti til uppbyggingar og markmiða námskeiðs.

e) Vegna beiðni nemenda sem ekki hafa staðist próf sbr. grein 7 c.

5. grein. Próftíðir og skráning í próf

Regluleg próftíð er í lok hvers kennslumisseris í desember og apríl/maí.

Drög að próftöflu skulu liggja fyrir eigi síðar en viku eftir upphaf annar. Endanleg próftafla skal liggja fyrir áður en frestur til að staðfesta skráningu í námskeið rennur út.

Að lokinni reglulegri próftíð eru haldin sjúkra- og endurtökupróf vegna viðkomandi próftíðar. Tímasetning þeirra er ákvörðuð af háskólaráði og birt í almanaki háskólans.

a) Skráning í próf í reglulegri próftíð. Í upphafi kennslumisseris staðfesta nemendur skráningu í þau námskeið er þeir sækja. Staðfesting gildir sem skráning í próf námskeiðsins.

Lokadagar úrsagna úr prófum í reglulegri próftíð eru ákveðnir af háskólaráði og birtir í almanaki skólans. Úrsögn úr prófi skal vera skrifleg og hafa borist kennslusviði eigi síðar en á lokadegi úrsagnar.

b) Árekstrar í próftöflu. Nemandi sem hyggst taka fleiri en eitt próf sem haldin eru á sama tíma skal koma upplýsingum um það til prófstjóra með að minnsta kosti viku fyrirvara, þannig að gera megi ráðstafanir til að taka megi prófin hvert á fætur öðru.

c) Fjarvist í prófi: Nemandi sem ekki mætir til prófs vegna veikinda (þ.m.t. veikinda barns) eða annarra áfalla skal tilkynna forföll samdægurs.

Læknisvottorði eða vottorði frá sérfræðingi vegna forfalla skal skilað til kennslusviðs eigi síðar en fimm virkum dögum eftir að próf var haldið, annars telst nemandinn hafa þreytt prófið.

Nemandi sem kemur ekki til prófs og hefur ekki boðað forföll telst hafa þreytt prófið og fær einkunnina F.

d) Endurtöku- og sjúkrapróf. Að lokinni reglulegri próftíð í desember og apríl-maí eru haldin sjúkra- og endurtökupróf vegna lokaprófa og símatsþátta sem gilda að minnsta kosti 30% af lokaeinkunn. Heimilt er þó að halda endurtökupróf fyrir fléttunámskeið á því ári sem námskeiðið fer ekki fram.

Nemendur sem ekki hafa náð lágmarkseinkunn eða verið fjarverandi í prófi án lögmætra forfalla eiga rétt á því að taka endurtökupróf, en þó aðeins einu sinni í viðkomandi lokaprófi eða símatsþætti.

Nemandi sem hefur náð tilskilinni lágmarkseinkunn má þreyta endurtökupróf þegar það er haldið og gildir þá síðasta einkunn.

Nemanda sem ekki hefur náð lágmarkseinkunn í námskeiði og hefur skilað inn vottorði vegna prófs í viðkomandi námskeiði í reglulegri próftíð, sjúkra- og endurtökupróftíð eða hvoru tveggja, er heimilt að taka prófið næst þegar reglulegt próf er haldið í námskeiðinu.

Hafi nemandi þá ekki náð lágmarkseinkunn verður hann að endurskrá sig í námskeiðið. Skráningu í sjúkra- og endurtökupróf skal vera lokið eigi síðar en einni viku fyrir áætlaðan próftíma enda skal umsjónarkennari þá hafa skilað inn lokaeinkunn.

e) Próftökugjald. Háskólanum er heimilt að innheimta próftökugjald sem ákveðið er af háskólaráði fyrir endurtökupróf og skal greiðsla fara fram við skráningu í próf.

Skráning í endurtökupróf er ekki gild nema prófgjald berist áður en skráningarfrestur í prófið rennur út.

f) Aðrir námsmatsþættir. Vegi símatsþáttur minna en 30% getur kennari heimilað endurtöku á viðkomandi misseri. Kennari má jafnframt heimila endurtöku á verklegum þætti utan endurtöku- og sjúkraprófa.

Þá er kennara heimilt að gefa nemanda leyfi til að skila verkefnum eftir skiladag, enda hafi kennari gengið úr skugga um að brýnar persónulegar ástæður liggi að baki slíkri beiðni.

6. grein. Framkvæmd prófa

a) Almennt um próftöku. Ætlast er til að nemendur séu mættir til prófs fimm mínútum áður en það hefst. Mæti nemandi meira en einni klukkustund eftir að próf hefst fær hann ekki að þreyta prófið.

Nemandi skal hafa með sér skilríki með mynd og láta liggja á borði sínu.

Nemandi má ekki hafa yfirhöfn, síma, töskur eða annan búnað, sem ekki tilheyrir leyfilegum hjálpargögnum, við prófborðið. Óheimilt er að valda truflun í prófstofu.

b) Viðvera nemenda í prófi. Nemendum er aðeins heimilt að yfirgefa prófborð áður en þeir hafa lokið prófinu til þess að fara á salerni, og aðeins undir eftirliti fylgdarmanns.

Enginn má skila úrlausnum áður en ein klukkustund er liðin frá upphafi próftíma. Nemendur sem ljúka prófi áður en tilskildum próftíma lýkur skulu fara frá prófstofu og gæta þess að trufla ekki þá sem enn eru í prófi.

c) Próftími. Ef ófyrirsjáanleg truflun hefur orðið á framkvæmd prófs getur prófstjóri breytt próftíma og ber að tilkynna nemendum það samstundis. Að öðru leyti er ekki hægt að breyta lengd próftíma eftir að próf er hafið nema að ósk umsjónarkennara og með samþykki prófstjóra.

Að loknum próftíma ber öllum að skila úrlausnum þegar í stað.

d) Skil á úrlausnum. Í öllum skriflegum prófum ber að skila úrlausnum merktum með nafni og kennitölu ásamt prófspurningum og rissblöðum til prófgæslumanns að prófi loknu.

Fræðasviðum háskólans er heimilt að nota skólanúmer í samráði við prófstjóra og skráir nemandi þá skólanúmer sitt á úrlausnarblöð í stað nafns.

Í samsettum prófum skulu nemendur svara hverjum prófhluta á sérstöku blaði.

e) Fjarpróf. Ef nemandi æskir þess að sitja próftíð annars staðar en á þeim stað sem hann er skráður í nám getur prófstjóri með samþykki deildar heimilað honum að taka próf í annarri háskóla- eða menntastofnun, enda hafi prófstjóri samið fyrirfram við stofnunina um slíkt fyrirkomulag og tryggt sé að viðkomandi stofnun uppfylli gæðakröfur HA. Þessi framkvæmd hafi engan aukakostnað í för með sér fyrir HA.

f) Brot á námsmatsreglum. Sé nemandi grunaður um að hafa rangt við í prófi skal prófstjóri eða staðgengill hans kallaður til og gerir hann viðeigandi ráðstafanir. Máli nemandans skal síðan vísað til rektors sem tekur ákvörðun um viðurlög og þá eftir atvikum í samráði við siðanefnd háskólans.

7. grein. Einkunnir

a) Lokaeinkunn í námskeiði. Umsjónarkennari sér um að reikna út lokaeinkunn hvers nemanda í námskeiði.

Hafi nemandi staðist námsmatsþátt en ekki náð tilskilinni lokaeinkunn, gildir einkunn fyrir þann námsmatsþátt sem nemandinn stóðst meðan nemandinn hefur próftökurétt, nema deild ákveði aðra reglu.

Ef prófdómari er kallaður til gefa kennari og prófdómari hvor um sig sjálfstætt einkunn og gilda þær jafnt í einkunnagjöf eða 50% af heildareinkunn hvor um sig.

Nemendur skulu ná lágmarkseinkunn í öllum hlutum námsmats, nema annað sé tekið fram.

Lágmarkseinkunn til þess að standast námsmat eða námsmatsþátt í námskeiði er að jafnaði einkunnin 5 og getur aldrei orðið lægri. Deildafundur fræðasviðs eða deildarfundur getur ákveðið að námskeið sé metið með bókstaf S (staðið).

Skrifstofustjórar/kennslusvið sjá um færslu, birtingu og varðveislu lokaeinkunna.

b) Útskýringar á lokaeinkunn. Nemandi á rétt á að fá útskýringar frá kennara á mati skriflegrar úrlausnar sinnar innan 15 daga frá birtingu lokaeinkunnar eða á sýnidegi prófs sem halda skal innan 15 daga frá birtingu lokaeinkunnar.

Útskýringar á skriflegu mati fela í sér að kennari gefi nemanda upp sundurliðaðar einkunnir og útskýringar á hverri einkunn, þar með talið einkunnir fyrir hverja spurningu í prófi.

c) Skipun prófdómara. Vilji nemandi sem ekki hefur staðist námskeið ekki una mati kennarans að fenginni útskýringu getur hann með skriflegri beiðni óskað eftir skipun prófdómara innan fjögurra vikna frá birtingu einkunnar, sbr. grein 4 e.

d) Útreikningur á einkunnum. Lokaeinkunnir í námskeiðum skulu gefnar í heilum og hálfum tölum frá 0–10 svo sem hér segir:

0–2,4 % gefur einkunnina 0,0 47,5–52,4 % gefur einkunnina 5,0
2,5–7,4 % 0,5 52,5–57,4% 5,5
7,5–12,4 % 1,0 57,5–62,4 % 6,0
12,5–17,4% 1,5 62,5–67,4% 6,5
17,5–22,4 % 2,0 67,5–72,4 % 7,0
22,5–27,4% 2,5 72,5–77,4% 7,5
27,5–32,4 % 3,0 77,5–82,4 % 8,0
32,5–37,4% 3,5 82,5–87,4% 8,5
37,5–42,4 % 4,0 87,5–92,4 % 9,0
42,5–47,4% 4,5 92,5–97,4% 9,5
    97,5–100 % 10,0

e) Önnur einkunnagjöf. Eftirfarandi bókstafir eru auk þess notaðir í einkunnakerfi HA:

 • S (staðið)
 • L (lokið)
 • M (metið)
 • F (fjarverandi)
 • V (vottorð)
 • Ó (ólokið)

f) Lokaeinkunn námsferils. Lokaeinkunn námsferils er vegið meðaltal allra einkunna til lokaprófs.

Lokaeinkunn námsferils reiknast með tveimur aukastöfum og er

 • 9,00–10,00 ágætiseinkunn
 • 7,25–8,99 fyrsta einkunn
 • 6,00–7,24 önnur einkunn og
 • 5,00–5,99 þriðja einkunn

8. grein. Gildistaka

Reglur þessar eru settar samkvæmt heimild í lögum um opinbera háskóla nr. 85/2008, sbr. 21. gr. og reglum fyrir Háskólann á Akureyri nr. 387/2009 sbr. 32. gr. og taka gildi 1. janúar 2010. Jafnframt falla þá úr gildi prófareglur nr. 868/2004 með áorðnum breytingum.

Þannig samþykkt í háskólaráði Háskólans á Akureyri 2. október 2009

Stefán B. Sigurðsson, rektor