Sjónaukinn 2023: Horft til framtíðar - fólk og fjölskyldur í fyrirrúmi

Horft til framtíðar - fólk og fjölskyldur í fyrirrúmi

Sjónaukinn, árleg ráðstefna Heilbrigðis-, viðskipta og raunvísindasviðs Háskólans á Akureyri, verður haldin í Háskólanum á Akureyri og í streymi dagana 16.-17. maí. Þema ráðstefnunnar að þessu sinni er Horft til framtíðar - fólk og fjölskyldur í fyrirrúmi.

 

Aðalfyrirlesarar

Mary Jo Kreitzer

Prófessor við Háskólann í Minnesota, sérfræðingur í samvinnu milli kerfa innan velferðarþjónustu og forstjóri Miðstöðvar andlegra iðkana og lækninga (CSH)

Mary Jo Kreitzer PhD, RN, FAAN er prófessor á sviði hjúkrunar við Háskólann í Minnesote í Bandaríkjunum. Hún er einnig stofnandi og stjórnandi Earl E. Bakken stofnunarinnar sem starfar á sviði andlegra iðkana og lækninga við Háskólann í Minnesota. Mary Jo hefur gegnt hlutverki aðalrannsakanda, ýmist ein eða með öðrum, í fjölmörgum prófunum og rannsóknum tengdum heilsugæslu þar sem lögð er megináhersla á hugleiðslu undir formerkjum núvitundar meðal einstaklinga sem þjást af langvinnum sjúkdómum. Hér er má meðal annars nefna rannsóknir sem tengjast líffæraflutningum, hjarta- og æðasjúkdómum, langtíma svefnleysi, sykursýki og umönnunaraðilum Alzheimer sjúklinga. Meðal nýlegra rannsóknarviðfangsefna Mary Jo er notkun félagslegrar tækni við að styrkja heilun og vellíðan sem og áhrif núvitundar á samvirkni tölvu og heilastarfsemi.

Dr. Kreitzer er höfundur fleiri en 150 ritverka og er meðritstjóri verksins Integrative Nursing 2nd Edition sem kom út á vegum Háskólans í Oxford 2019. Hún hefur lokið doktorsprófi í lýðheilsu með sérstakri áherslu á rannsóknir á sviði heilbrigðisþjónustu, þ.e. stefnumótunar og stjórnunar. MS og BS gráður hennar eru á sviði hjúkrunarfræði. Árið 2020 skipaði tímaritið MN Physician. Dr. Kreitzer í hóp 100 merkustu leiðtoga á sviði heilsuverndar í Minnesota. Hún er félagi í hinni amerísku akademíu á sviði hjúkrunarfræða, virtur meðlimur bandarísku Samtakanna um bætta heilsugæslu (National Academies of Practice), auk þess sem hún á aðild að Ad Eundem akademíu hjúkrunarfræða- og ljósmæðrafræðadeildar Konunglega Skurðlæknaháskólans á Írlandi.

Ágrip

Vellíðan er ekki einungis fólgin í því að vera laus við veikindi og sjúkdóma, heldur flókin samþætting líkamlegra, huglægra, tilfinningalegra og félagslegra þátta sem hafa áhrif á lífshamingju, lífsþrótt og blómstrandi mannlíf. Í þessari kynningu mun dr. Kreitzer fjalla um hina almennu þrá eftir farsæld og vellíðan meðal almennings, fjölskyldna og samfélaga. Hún mun einnig kynna sex sameiginlega meginþætti góðs og farsæls lífernis, þ.e. heilsu, markmiðum, sambönd, samfélagi, öryggi og umhverfi.

Þátttakendur eru hvattir til að íhuga leiðir til að auka farsæld og vellíðan eigin lífsstíls svo og tilveru þess fólks sem þeir tileinka störf sín og þjónustu

Kynning mARY jO á Sjónaukanum 2023 (pdf)

Tobba Therkildsen Sudmann

 Prófessor í lýðheilsufræðum við Háskólann í Vestur – Noregi

Tobba Sudmann er prófessor í lýðheilsufræðum, ásamt því að vera sjúkraþjálfi, læknisfræðilegur félagsfræðingur og akademískur stjórnandi doktorsnáms í tengslum við heilsu, starfshæfi og félagslega þátttöku í Háskóla hagnýtra vísinda í Vestur Noregi. Hún rekur sína eigin starfsstöð skipaða aðjúnktum þar sem hún býður upp á heilsuþjálfun með aðstoð og stuðningi hestamennsku. Rannsóknir hennar beinast einkum að því hvernig fólk nýtir líkamlega heilsu og færni til að bæta líðan sína og félagslega þátttöku, bæði með líkamsþjálfun utan eða innan dyra, eða með stuðningi tæknibúnaðar, náttúrunnar eða hestamennsku.
Prófessor Sudmann stýrir margvíslegum verkefnum; líkamsþjálfun fyrir fólk með heilabilun, sjúkraþjálfun með aðstoð hestamennsku og sértækum aðgerðum fyrir fólk sem orðið hefur fyrir misþyrmingum, átt við ofneyslu eiturlyfja að stríða eða alvarleg vandamál á sviði geðheilsu. Hún á einnig aðild að verkefnum sem tengjast öldrun, hæfni til að nýta sér rafrænar heimildir og upplýsingar á sviði heilsufars gegnum tölvur og internet. Meðal efnis sem hún hefur gefið út eru sérhæfð rit, greinar og bókakaflar um félagsþjónustu, tækni og aðhlynningu aldraðra, rafræn heilsutengd þjónusta, forgangsröðun, almannaheilsa, sjúkraþjálfun tengd hestamennsku, fíkni- og ofneysluvandamál, varnir gegn ofbeldi og öráreiti eða einelti.

Ágrip

Almenningsálitið hefur tekið verulegum breytingum varðandi langtíma búsetu aldraðra á eigin heimilum og er þessi breyting meðal annars til komin vegna mikils álags á umönnunarþjónustu. Í dag er sú stefna orðin ríkjandi í málefnum aldraðra að telja æskilegt og eðlilegt að allir geti dvalið á heimili sínu til æviloka. En dvöl á eigin heimili uns yfir lýkur er hins vegar hvorki ósk né raunhæfur valkostur allra sem vilja ljúka ævinni á eigin dvalarstað utan sérstakrar stofnunar. Þess vegna er nauðsynlegt að endurhanna umönnun á heimilum eða í þjónustuíbúðum til að koma til móts við þarfir og óskir eldra fólks og fjölskyldna þeirra og til að tryggja að farið sé að lögum og reglum um forgangsröðun slíkrar þjónustu.
Hvort fólk getur komið því við að búa á eigin heimili á efri árum er háð ýmsum þáttum eins og til dæmis ytri aðstæðum, samböndum, hæfni til að vinna dagleg heimilisstörf eða taka þátt í félagslífi, almennu heilsufari og efnahag. Það er ríkjandi ferli gegnum æviárin að þeir sem hafa hærri tekjur og meiri menntun eigi meiri möguleika á að halda sínu eigin heimili og lífsförunaut fram á háan aldur og njóta góðrar heilsu meirihluta ævinnar. Fólk sem hefur náð að lifa heila öld hefur sýnt fram á mikilvægi þess að viðhalda samböndum og tengslum við aðrar manneskjur, dýr, náttúru eða tiltekinn stað eða svæði. Þau hafa gefið til kynna hversu nauðsynlegt er að vera þátttakendur í samfélaginu, vinna störf sem veita þeim lífsfyllingu, geta tekið eigin ákvarðanir og lifað sjálfstæðu lífi – jafnvel þegar heilsa og geta til athafna fer að bila. Þessa þekkingu ber að hagnýta til að tryggja framboð sanngjarnrar og eðlilegrar þjónustu sem stuðlar að vellíðan og langlífi aldraðra.
Ef vellíðan á að verða aðalsmerki langlífis, ættu allir að geta náð því markmiði, án tillits til efnahagslegrar stöðu í samfélaginu. Þessi kynning mun leggja línurnar að umræðu um hvernig unnt er að hanna heilsu- og félagsþjónustu sem dugir til að koma til móts við þarfir og óskir eldra fólks, býður starfsfólki uppbyggilegt vinnuumhverfi og stuðning starfsfélaga innan þess ramma sem núverandi skipulag getur boðið upp á. Upphafsnálgun umræðunnar beinist að velferðarþjónustu, byggðri á (rafrænni) sjálfshjálp og eigin stjórnun viðkomandi einstaklinga, með áherslu á þéttbýli og tilliti til breytilegra þarfa á sviði rafrænnar þjónustu eftir því sem árin færast yfir.

Eydís Kr. Sveinbjarnardóttir

Dósent við Hjúkrunar- og ljósmóðurfræðideild HÍ

Dr. Eydís Kristín Sveinbjarnardóttir, geðhjúkrunarfræðingur er dósent við Hjúkrunar- og ljósmóðurfræðideild, HÍ og gestadósent við HA. Hún var sviðsforseti Heilbrigðisvísindasviðs HA, 2016-2021. Um árbil var hún í ýmsum stjórnunarstöðum ásamt klínískri vinnu með fjölskyldum við Landspítala, framkvæmdastjóri hjúkrunar á BUGL (1997-2000), sviðsstjóri hjúkrunar á geðsviði (2000-2009), aðstoðarmaður framkvæmdastjóra hjúkrunar (2009-2012) og deildarstjóri hjúkrunar á göngudeild og sérhæfðri endurhæfingageðdeild Kleppi (2012-2016). Eydís Kristín var formaður sérfræðingahóps um heilsu á norðurslóðum þegar Ísland var með formennsku í Norðurskautsráðinu, 2019-2021. Rannsóknaráherslur Eydísar Kristínar eru geðhjúkrun, fjölskylduhjúkrun og stjórnun.

Titill: "Fjölskyldan um borð" - börn og fullorðnir sem aðstandendur.

Ágrip

Geðrænn vandi er áskorun fyrir alla fjölskylduna. Fjölmargar alþjóðlegar jafnt sem íslenskar rannsóknir hafa staðfest að alvarleg veikindi hafi áhrif á alla í fjölskyldunni, fullorðna jafnt sem börn. Aðstandendur geðsjúkra bera sjaldnast líðan sýna á torg og enn ríkir ákveðin þögn um líðan þeirra – sérstaklega börnin. Það hefur reynst erfitt að innleiða gagnreynda markvissa fjölskyldumiðaða þjónustu í geðheilbrigðiskerfi þrátt fyrir að rannsóknir sýni fram á jákvæðan árangur slíkra fjölskyldumiðaðra meðferða bæði fyrir þjónustuþega og fjölskyldur þeirra.
Farið verður yfir nokkrar íslenskar rannsóknir á fjölskyldum og þróun fjölskyldumiðaðrar nálgunar í geðhjúkrun. Íslenskar rannsóknarniðurstöður og þróun fjölskyldumiðaðrar þjónustu verða settar í alþjóðlegt samhengi. Um er að ræða bæði eigindlegar og megindlegar rannsóknir ásamt fræðilegri samantekt í tengslum við aðstandendur fólks með geðrænan vanda.
Þróaður hefur verið sértækur stuðningur veittur af hjúkrunarfræðingum, fræðsla og tilfinningalegur stuðningur byggður á Calgary mats- og meðferðarlíkaninu, til að aðstoða aðstandendur og þjónustuþega til að fást við aðstæður sínar og líðan. Íslenskar rannsóknir hafa sýnt fram á það að þar sem markviss fjölskylduhjúkrun er veitt upplifa aðstandendur marktækt meiri stuðning. Einnig hefur verið þróaður forvarnarstuðningur við börn sem eiga foreldri/a með geðrænan vanda. Með viðeigandi stuðningi til foreldra má stuðla að betri heilsu og líðan barnanna. Löggjöf frá 2019 (viðbót við lög um réttindi sjúklinga nr. 74/1997) tryggir rétt þessara barna til upplýsinga, stuðnings og eftirfylgni frá heilbrigðisstarfsfólki.
Mikilvægt er að halda áfram að innleið og þróa stuðning til fjölskyldna í íslenskt geðheilbrigðskerfi. Hjúkrunarnemar í grunn-námi og framhaldsnámi í hjúkrunarfræði hafa um árabil fengið kennslu og þjálfun í framangreindum stuðningi í námskeiðum um fjölskylduhjúkrun og geðhjúkrun.

Kynning Eydísar á Sjónaukanum 2023 (pdf)

Eygló Harðardóttir

Verkefnastjóri aðgerða gegn ofbeldi hjá Ríkislögreglustjóra

Eygló Harðardóttir er verkefnisstjóri aðgerða vegna ofbeldis gegn börnum, heimilisofbeldis, kynferðisbrota og kynbundins ofbeldis. Í gegnum heimsfaraldur Covid-19 var hún í aðgerðateymi félags-og barnamálaráðherra og dómsmálaráðherra gegn heimilisofbeldi og ofbeldi gegn börnum ásamt Sigríði Björk Guðjónsdóttur, ríkislögreglustjóra. Hún hefur átt sæti í starfshópi dómsmálaráðherra um forvarnir og vitundarvakningu gegn kynbundnu ofbeldi og kynferðisbrotum, starfshópi félags- og vinnumarkaðsráðherra um þjónustu vegna ofbeldis og starfshópi heilbrigðisráðherra um bætta heilbrigðisþjónustu vegna kynferðisofbeldis.
Eygló er einnig matreiðslunemi auk þess að hafa áður verið verkefnisstjóri nýframkvæmda hjá Samtökum um Kvennaathvarf, þingmaður Framsóknarflokksins fyrir SV-kjördæmi og Suðurkjördæmi, samstarfsráðherra Norðurlandanna og félags- og húsnæðisráðherra.

Ágrip

Erindi Eyglóar heitir „Er möguleg framtíð án ofbeldis innan fjölskyldu?“ Árlega þolendakönnun lögreglunnar gefur til kynna að 2-4% af landsmönnum verði fyrir heimilisofbeldi á hverju ári og 21% þeirra tilkynni það til lögreglu. Um 2/3 málanna sem tilkynnt eru til lögreglu eru gegn maka eða fyrrverandi maka og um fimmtungur varðar foreldra og börn, ótengd aldri barns. Í 78% tilvika heimilisofbeldis var árásaraðili karl og í 67% tilvika var brotaþoli kona. Þegar horft er til tilvika heimilisofbeldis þegar um er að ræða ofbeldi milli maka eða fyrrum maka eru 80% árásaraðila karlar og 77% brotaþola eru konur. Í erindinu verður leitað svara við því hvernig við getum tekið frekari skref að framtíð án ofbeldis innan fjölskyldu.

Halldór S. Guðmundsson

Dósent við Félagsráðgjafardeild HÍ og fv. framkvæmdastjóri Öldrunarheimila Akureyrar

Halldór Sigurður Guðmundsson er dósent og starfandi deildarforseti við Félagsráðgjafardeild Háskóla Íslands. Halldór lauk námi í félagsráðgjöf og framhaldsnámi í stjórnun félags- og heilbrigðisþjónustu í Noregi árið 1995 og meistaraprófi í félagsráðgjöf frá Háskóla Íslands árið 2005. Hann hefur unnið að rannsóknum á svið félags- og heilbrigðisþjónustu, málefna aldraðra, gagnreyndra aðferða, matstækja og fagþróunar.

Ágrip

Í erindinu verður velt upp nokkrum af þeim áskorunum sem íslenskt samfélag stendur frammi fyrir í málefnum eldra fólks. Alþjóðlega sem og hér á landi eru umtalsverðar breytingar á aldurssamsetningu og mannfjöldaþróun sem kalla fram þörf fyrir endurmat á viðhorfum til efri ára, hlutverkum eldra fólks og fjölskyldunnar, mögulega hafa áhrif á samhengi öldrunar við starfsævi og stuðningsverkefni milli kynslóðanna.
Áfram má gera ráð fyrir hækkandi lífslíkum, lækkandi frjósemishlutfalli, almennt góðum aðbúnaði eins og menntun, húsnæði, fjárhag og heilsu. Fyrirsjáanlegt er að samfélagið og fjölskyldur muni í enn frekari mæli einkennast af fjölbreytileika og alþjóðavæðingu, bæði innan fjölskyldna og varðandi búsetu. Almenn tæknivæðing og framfarir á sviði heilbrigðisþjónustu mun styðja einstaklinga og fjölskyldur til að búa áfram að góðum lífsgæðum, jafnvel lengur en áður hefur þekkst.
Í erindinu verður leitast við að draga upp mynd af þessum breytingum, mögulegum áhrifum og því velt upp hvaða spurningar vakna varðandi stöðu eldra fólks, virkni, þátttöku og samfélagsleg hlutverk. Horft verður til umbreytinga og tæknilegra þátta og velt upp mögulegum áhrifum á tengsl og samskipti einstaklinga og fjölskyldna og spáð í þróun hefðbundinna stuðningshlutverka innan fjölskyldna og milli kynslóða. Leitað verður svara við að hvaða marki umbreytingarnar kalla á samtal eða uppstokkun á gagnkvæmum væntingum um hlutverk og virkni - hins opinbera, fjölskyldna og eldra fólks.

Kynning Halldórs á Sjónaukanum 2023 (pdf)

 

Dagskrá

Dagskrá Sjónaukans 2023

Með því að smella á rafrænt í pdf skjalinu opnar þú streymishlekk. Einnig má finna streymishlekkina neðst á síðunni.

Dagskrá (PDF)

ÞRIÐJUDAGUR 16. MAÍ

UPPHAFSFUNDUR FYRRI RÁÐSTEFNUDAGS - M101 OG RAFRÆNT

SETNING OG AÐALFYRIRLESARAR

Fundarstjóri: Kolbrún Sigurlásdóttir, formaður Sjónaukanefndarinnar 2023

09:00 Setning Sjónaukans 2023
Brynjar Karlsson, forseti Heilbrigðis-, viðskipta- og raunvísindasviðs HA

09:10 Aðalfyrirlesari: Stjórnandi eigin örlaga - langlífi heima. Hvernig er best að hanna heilbrigðis- og félagsþjónustu til að styðja við sjálfsákvörðunarrétt og velferð fólks til að geta búið sem lengst heima?
Dr. Tobba Therkildsen Sudmann, PhD., Prófessor í lýðheilsufræðum við Háskólann í Vestur - Noregi, Noregi

09:50 Aðalfyrirlesari: Er möguleg framtíð án ofbeldis innan fjölskyldu?
Eygló Harðardóttir, verkefnastjóri aðgerða gegn ofbeldi hjá Ríkislögreglustjóra

10:30 HLÉ

 

SJÓNAUKINN A - M101 OG RAFRÆNT

ÞEMA: ELDRI BORGARAR

Fundarstjóri: Arnrún Halla Arnórsdóttir

10:50 Heilsueflandi stuðningur við einstaklinga með heilabilun
Hildur Ýr Hvanndal og Kristín Þórarinsdóttir

11:10 Heft þátttaka í heilbrigðisþjónustu út frá sjónarhorni aldraðra notanda: Hugtakagreining
Kristín Þórarinsdóttir og Kristján Kristjánsson

11:30 Að halda þjónustukeðjunni gangandi: Sýn heilbrigðisstarfsfólks á styrkleika og veikleika í samstarfi stofnanna sem veita eldri borgurum sem búa heima á Akureyri heilbrigðisþjónustu
Guðmundur Magnússon, Árún K. Sigurðardóttir og Kristín Þórarinsdóttir

11:50 ,,Kraftmikil eða valdalaus." Reynsla umönnunaraðila af samskiptum við formlegt umönnunarkerfi þegar maki þeirra þarf að flytja á heimahjúkrunarheimili, vegna heilabilunar
Olga Ásrún Stefánsdóttir og Tobba Therkildsen Sudmann

12:10 Næringarástand eldra fólks í sjálfstæðri búsetu á Akureyri
Sandra Ásgrímsdóttir, Árún K. Sigurðardóttir, Laufey Hrólfsdóttir og Berglind Soffía Blöndal

12:30 HLÉ

13:00 Aðalfyrirlesari: Horft til framtíðar: með heilbrigði að leiðarljósi
Dr. Mary Jo Kreitzer, Prófessor við Háskólann í Minnesota, PhD. Erindi kynnt rafrænt

13:45 HLÉ

ÞEMA: GEÐHEILSA OG VÍMUEFNAVANDI

Fundarstjóri: Gísli Kort Kristófersson

14:00 ,,Orð geta verið ógeðslega ljót þau geta oft verið verri en höggin." Reynsluheimur kvenna af sambúð með maka með áfengisvanda
Ólafía Lilja Sævarsdóttir, Sigrún Sigurðardóttir og Þorbjörg Jónsdóttir

14:20 ,,Ég lærði mjög snemma að ég væri einskins virði, einskins virði alls staðar." Reynsla karlmanna sem glímt hafa við vímuefnavanda af sjálfsvígshugsunum og/eða tilraunum til sjálfsvígs
Þórdís Marteinsdóttir, Gísli Kort Kristófersson og Sigrún Sigurðardóttir

14:40 HLÉ

ÞEMA: FÖTLUN OG FJÖLSKYLDULÍF

Fundarstjóri: Hulda Sædís Bryngeirsdóttir

14:50 Fötlun og fjölskyldulíf: Meginniðurstöður íslenskra rannsókna
Snæfríður Þóra Egilson og Hermína Gunnþórsdóttir

15:10 Fjölskyldu- og aðstandendastefna Ljóssins
Helga Jóna Sigurðardóttir, Elín Kristín Klar og Guðrún Friðriksdóttir

15:30 Reynsla fjölskyldna fatlaðra barna í fyrstu bylgjum COVID-19
Hrafnhildur Snæfríðar- og Gunnarsdóttir

15:50 Aðstandendur - þátttaka í endurhæfingu út frá sjónarhóli notenda
Sólrún Óladóttir og Snæfríður Þóra Egilson

16:10 DAGSKRÁRLOK FYRRI RÁÐSTEFNUDAGS

SJÓNAUKINN B - M102 OG RAFRÆNT

ÞEMA: HEILBRIGÐISÞJÓNUSTA Í LOFTI OG Á LÁÐI

Fundarstjóri: Sólrún Óladóttir

10:50 „Átakanleg upplifun en þegar upp er staðið stöndum við sterkari."
Sigríður Lára Gunnlaugsdóttir, Sigrún Sigurðardóttir og Uta Reichardt

11:10 Sjúkraflutningur með þyrlum - góðar og sanngjarnar lausnir
Björn Gunnarsson, Kristrún María Birgisdóttir, Sveinbjörn Dúason og Ármann Ingólfsson

11:30 Þjónusta sjálfstætt starfandi sjúkraþjálfara á Íslandi árin 2002-2020
Fanney Ísfold Karlsdóttir, Ragnheiður Harpa Arnardóttir og Sólveig Ása Árnadóttir

11:50 Það er eðlilegt að tala um offitu en það er ekki sama hvernig það er gert. Reynsla einstaklinga með offitu af notkun heilbrigðiskerfisins
Unnur Guðjónsdóttir og Árún K. Sigurðardóttir

12:10 HLÉ

13:00 Aðalfyrirlesari: Horft til framtíðar: með heilbrigði að leiðarljósi
Dr. Mary Jo Kreitzer, Prófessor við Háskólann í Minnesota, PhD. Erindi kynnt rafrænt

13:45 HLÉ

ÞEMA: HEILSA ALMENNINGS

Fundarstjóri: Eva C. Halapi

14:00 Air Quality in Akureyri and the Impact on Health
Audrey Louise Matthews

14:20 „Enginn kom auga á heildarmyndina." Reynsla einstaklinga af heilkenni og sálfélagslegri líðan tengdum rakaskemmdum húsum
Sonja B. Guðnadóttir, Eva C. Halapi og Hafdís Skúladóttir

14:40 HLÉ

ÞEMA: HEILSA KVENNA

Fundarstjóri: Sigfríður Inga Karlsdóttir

14:50 Breytingar á barneignarþjónustu í 32 Evrópulöndum á tímum COVID-19
Sigfríður Inga Karlsdóttir, Joan Lalor, Susan Ayers, Jean Celleje Agius og Soo Downe

15:10 Þróun líkamsþyngdar kvenna á barneignaraldri á Norðurlandi 2004-2022
Kamilla Dóra Jóhannsdóttir, Laufey Hrólfsdóttir, Þórhallur Ingi Halldórsson, Björn Gunnarsson og Alexander Kr. Smárason

15:30 „Mér fannst ég verða aftur ég sjálf." Reynsla kvenna af notkun hormóna á breytingaskeiði
Íris Dröfn Björnsdóttir og Sigfríður Inga Karlsdóttir

15:50 DAGSKRÁRLOK FYRRI RÁÐSTEFNUDAGS

 

MIÐVIKUDAGUR 17. MAÍ

UPPHAFSFUNDUR SEINNI RÁÐSTEFNUDAGS - M101 OG RAFRÆNT

ÁVARP FORMANNS OG AÐALFYRIRLESARAR

Fundarstjóri: Kolbrún Sigurlásdóttir, formaður Sjónaukanefndarinnar

09:10 Aðalfyrirlesari: „Fjölskyldan um borð" - börn og fullorðnir sem aðstandendur
Dr. Eydís Kr. Sveinbjarnardóttir, Dósent við Hjúkrunar- og ljósmóðurfræðideild HÍ.

09:10 Aðalfyrirlesari: Að hugsa upp á nýtt - eldra fólk og fjölskyldan
Halldór S. Guðmundsson, dósent við Félagsráðgjafardeild HÍ og fv. framkvæmdarstjóri Öldrunarheimila Akureyrar.

10:30 HLÉ

 

SJÓNAUKINN A - M101 OG RAFRÆNT

ÞEMA: UNGT FÓLK, HEILSA OG SEIGLA

Fundarstjóri: Hafdís Hrönn Pétursdóttir

11:00 Íþróttamenn á Norðurlandi Eystra: Fyrstu niðurstöður úr rannsókninni „Sálræn vanlíðan og vellíðan hjá íþróttamönnum á Norðurlandi eystra: Langtímarannsókn á áhættu- og verndandi þáttum"
Nanna Ýr Arnardóttir og Richard Taethinen

11:20 Langtímabreytingar á þreki íslenskra ungmenna frá barnæsku til unglingsára
Þuríður Helga Ingvarsdóttir, Nanna Ýr Arnardóttir, Vaka Rögnvaldsdóttir og Erlingur Jóhannsson

11:40 Svefn íþróttamanna á Norðurlandi eystra: Sálræn vanlíðan og vellíðan hjá íþróttamönnum á Norðurlandi eystra: Langtímarannsókn á áhættu- og verndandi þáttum
Nanna Ýr Arnarsdóttir, Sunna Gestsdóttir og Richard Taethinen

12:00 Well-being and grit
Verena Karlsdóttir

12:20 HLÉ

ÞEMA: HEILSA OG VERKIR

Fundarstjóri: Kolbrún Sigurlásdóttir

13:15 Langtíma afleiðingar hálshnykksáverka á heilsutengd lífsgæði og verki
Hafdís Skúladóttir, Þorbjörg Jónsdóttir, Sigfríður Inga Karlsdóttir, Guðmundur K. Óskarsson og Eva C. Halapi

13:35 Tengsl svefns við heilsutengd lífsgæði og langvinna verki
Þorbjörg Jónsdóttir, Guðmundur K. Óskarsson, Hafdís Skúladóttir, Sigfríður Inga Karlsdóttir og Eva C. Halapi

13:55 Meðferð vegna langvarandi verkja á endurhæfingadeildum á Íslandi: Könnun og lýsing á skammtíma- og langtímaáhrifum
Hafdís Skúladóttir, Herdís Sveinsdóttir, Sigríður Halldórsdóttir, Amalía Björnsdóttir og Þóra Jenný Gunnarsdóttir

14:15 Stoðkerfismóttökur sjúkraþjálfara innan heilsugæslunnar: Viðhorf notenda
Jóhanna Kristín Elfarsdóttir, Auður Ólafsdóttir og Steinunn A. Ólafsdóttir

14:35 HLÉ

ÞEMA: ÞJÓNUSTA VIÐ BÖRN

Fundarstjóri: Nanna Ýr Arnardóttir

14:50 Þýðing, staðfærsla og forprófun Mat á kulnun í foreldrahlutverkinu
Helga Sif Pétursdóttir og Björg S. Anna Þórðardóttir

15:10 Mat á kvíða ungra barna sem undirgangast svæfingu
Elma Rún Ingvarsdóttir, Anna Ólafía Sigurðardóttir, Berglind Brynjólfsdóttir, Karitas Gunnarsdóttir, Aðalheiður Stefánsdóttir, Eydís Lilja Eysteinsdóttir, Katrín Jónsdóttir og Brynja Ingadóttir

15:30 HLÉ

ÞEMA: KENNSLA OG TÆKNILEGAR LAUSNIR

Fundarstjóri: Sonja Stelly Gústafsdóttir

15:50 Þekking og reynsla íslenskra iðjuþjálfa, félagsráðgjafa og hjúkrunarfræðinga af fjarheilbrigðisþjónustu
Sigrún Kristín Jónasdóttir, Ingibjörg Þórðardóttir og Þorbjörg Jónsdóttir

16:10 Leiðsögn í vettvangsnámi iðjuþjálfanema: Sjónarhorn leiðbeinanda
Hafdís Hrönn Pétursdóttir, Hulda Þórey Gísladóttir, Hólmdís Freyja Methúsalemsdóttir og Evan Dean

14:35 RÁÐSTEFNULOK

 

SJÓNAUKINN B - M102 OG RAFRÆNT

ÞEMA: ÞJÓNUSTA HEILSUGÆSLUSTÖÐVA

Fundarstjóri: Hafdís Skúladóttir

11:00 Öndunarmælingar á íslenskum heilsugæslustöðvum; aðgengi, notkun og framkvæmd
Arna Hilmarsdóttir, Ragnheiður Harpa Arnardóttir og Guðrún Dóra Clarke

11:20 „Suma daga nær maður ekki höfðinu upp úr vatninu." Reynsla hjúkrunarfræðinga af starfi teymisstjóra í heimahjúkrun
Sunna Kristinsdóttir, Hjördís Sigursteinsdóttir og Olga Ásrún Stefánsdóttir

11:40 Forstigseinkenni sykursýki á Íslandi, næmni og sértækni FINDRISK; skimum eftir áhættuhópun innan heilsugæslunnar
Elín Arnardóttir, Árún K. Sigurðardóttir, Marit Graue, Beate-Chirstin Hope Kolltveit og Timothy Skinner

12:00 Sykursýkismóttaka: Eftirfylgni og árangur meðferðar hjá fólki með sykursýki gerð 2 innan tveggja sykursýkismóttaka á heilsugæslustöðvum
Matthildur Birgisdóttir, Hafdís Skúladóttir og Árún K. Sigurðardóttir

12:20 HLÉ

ÞEMA: HEILSULÆSI OG HEILSUSTÝRIRÓT FÓLKS

Fundarstjóri: Sólrún Óladóttir

13:15 Heilsulæsi fólks með kransæðasjúkdóm
Bettý Grímsdóttir, Margrét Hrönn Svavarsdóttir og Brynja Ingadóttir

13:35 „Ef maður lærir ekki af gömlu fólki þá lærir maður ekkert af lífinu.“ - Af heilsulæsi, eldra fólki og umhverfinu
Sonja Stelly Gústafsdóttir, Sólveig Ása Árnadóttir, Árún K. Sigurðardóttir og Lena Mårtenson

13:55 Heilsulæsi eldri einstaklinga og áhrifaþættir
Ólöf Birna Sveinsdóttir og Árún K. Sigurðardóttir

14:15 Áhrif heilsustýrirótar á sálfélagslega og líkamlega líðan einstaklinga í meðferð vegna krabbameins
Þórhalla Sigurðardóttir, Elísabet Hjörleifsdóttir og Eva C. Halapi

14:35 HLÉ

ÞEMA: ÁFÖLL OG OFBELDI

Fundarstjóri: Hulda Sædís Bryngeirsdóttir

14:50 Reynsla einstaklinga sem lifa af hjartastopp. Áskoranir og þörf fyrir stuðning í kjölfar hjartastopps: Eigindleg rannsókn
Elísabeth Tanja Gabríeludóttir, Margrét Hrönn Svavarsdóttir og Auður Ketilsdóttir

15:10 „Tækifæri á því að eiga allt annað líf.“ - Að treysta nýjum maka eftir að hafa verið í andlegu ofbeldissambandi
Helena Vignisdóttir, Sigrún Sigurðardóttir

15:30 Erfið reynsla í æsku - ACE og heilsufarslegur vandi á fullorðinsárum
Rebekka Sif Pétursdóttir, Inga Hrefna Jónsdóttir, Þorbjörg Jónsdóttir, Sigrún Sigurðardóttir og Helma Rut Einarsdóttir

15:50 „Þau hjálpuðu mér á erfiðasta tímapunkti lífs míns." Reynsla þolenda kynferðisofbeldis af þjónustu neyðarmóttöku Sjúkrahússins á Akureyri
Valdís Ösp Jónsdóttir, Sigrún Sigurðardóttir og Karen Birna Þorvaldsdóttir

16:10 Hver er reynsla dæmdra afbrotamanna af æskuáföllum
Óttar Gunnarsson og Sigrún Sigurðardóttir

16:30 RÁÐSTEFNULOK

Hlekkir á rafrænu fundina:

Þriðjudagurinn 16. maí

Miðvikudagurinn 17. maí

Öll velkomin!